Adria>Skupščina družbe Adria Airways d.d.

Skupščina družbe Adria Airways d.d.

Avtor: Adria Airways

Skupščina delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. se je na 33. seji dne 26.4.2013 seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornem svetu za delo v letu 2012.

Skupščina je sprejela sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom kritja prenesene izgube v znesku 10.266.037,11 EUR in prenos zneska v višini 3.903.744,89 EUR v kapitalske rezerve družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, in sicer v razmerju 0,2 nove delnice za vsako 1 dosedanjo delnico. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 17.712.227,00 EUR na 3.542.445,00 EUR.

Skupščina je za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2013 imenovala revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Skupščina je potrdila politiko prejemkov članov uprave za leto 2013 ter sprejela odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.

Skupščina je potrdila tudi predloge nadzornega sveta glede spremembe statuta ter se seznanila s poročilom uprave o vloženih tožbah na podlagi posebne revizije.

Lep pozdrav,

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si