Adria>Vabilo k dajanju ponudb za nakup nepremičnin

Vabilo k dajanju ponudb za nakup nepremičnin

Avtor: Adria Airways

Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik, d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom objavlja »Vabilo k dajanju ponudb za nakup nepremičnin«.

  1. Hangar za vzdrževanje letal, številka stavbe 1562. Skupna površina objekta znaša 2.357,47 m2, stoji na zemljiščih parc. št. 1381/61 k.o. Cerklje, površina 1932,00 m2, 1381/51 k.o. Cerklje, površina 445,00 m2 in 1381/53 k.o. Cerklje, površina 144,00 m2. Prenos pravic bo urejen na način prenosa stavbne pravice.
  2. letališka ploščad, ki leži na zemljišču s parc. št. 1381/97, k.o. Cerklje, površina 7492,00 m2. Ploščad zaseda 5.673,00 m2, ostanek predstavlja stezo za letala (taxiway) in zelenico. Prenos pravic na letališki ploščadi bo urejen na način prenosa stavbne pravice.

Ponudba mora vsebovati točen naslov ponudnika, navedbo nepremičnine, ponujeno ceno in pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do vključno 2.4.2013 na naslov Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom z oznako »Ne odpiraj - Vabilo k dajanju ponudb -nakup nepremičnin«.

Osnovni kriterij in merilo za izbor je ponujena kupnina oziroma višina plačila nadomestila za povečanje tržne vrednosti nepremičnine. Izbrani ponudnik bo nosilec stroškov notarja, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnega pripadajočega davka. Nakup bo potekal po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

Adria Airways d.d. si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. Sklenitev pogodbe o prenosu stavbne pravice pomeni prenos vseh pravic in obveznosti prvega imetnika stavbne pravice.

Več informacij je na voljo na telefonu (0)4 259 4600.

Zgornji Brnik, 26.2.2013

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si
W: www.adria.si