Adria>Letna skupščina družbe Adria Airways

Letna skupščina družbe Adria Airways

Avtor: Adria Airways

Skupščina delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. www.adria.si se je na seji dne, 7.7.2014, seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2013, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelila razrešnice organom vodenja in nadzora.

Na današnji redni, 34. seji se je skupščina družbe Adrie Airways d.d. seznanila z letnim poročilom za leto 2013 in pozitivnim mnenjem revizorja. Skupščina je podelila razrešnico za delo v letu 2013 predsedniku uprave, Marku Anžurju in članom nadzornega sveta, Tonetu Pekolju, Sergeju Goriupu, Andreju Bošnjaku, Tadeju Pojbiču, Silvi Rogelj in Darji Mataj. Skupščina je za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2014 imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. in določila višino plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.