Adria>Letna skupščina družbe Adria Airways

Letna skupščina družbe Adria Airways

Avtor: Adria Airways

Skupščina delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. www.adria.si je na seji dne, 25. 8. 2015 sprejela letno poročilo za poslovno leto 2014 ter se seznanila z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014, z uporabo bilančnega dobička, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelila razrešnice organom vodenja in nadzora.

Na današnjem 36. zasedanju je skupščina potrdila predlog uporabe bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 895.039,36 EUR in se prenese v poslovno leto 2015 kot preneseni čisti poslovni izid. Skupščina je podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2014 predsedniku uprave, Marku Anžurju in članom nadzornega sveta. Skupščina je za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2015 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Skupščina je določila višino plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.