Adria>Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Adria Airways valentinovo

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Adria Airways valentinovo« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways« in Facebook strani: https://www.facebook.com/AdriaAirways.

Nagradna igra poteka od 14. februarja 2014 do 16. februarja 2014.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki bodo v komentar pod objavo pripeli fotografijo, na kateri so fotografirani skupaj s svojim partnerjem ali ljubljeno osebo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod objavo na Facebook strani Adria Airways naložijo oz pripnejo svojo fotografijo, na kateri so fotografirani s svojim partnerjem ali ljubljeno osebo in iz katere je razvidno, da sta zaljubljena. Omenjena objava bo objavljena na Facebook strani Adria Airways, dne 14. 2. 2014. Med vsemi prejetimi fotografijami v komentarju bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela brezplačne letalske vozovnice za dve osebi na direktne destinacije Adrie Airways, po svojem izboru.

Vsak uporabnik lahko v žrebanju sodeluje enkrat, z eno objavljeno fotografijo.

Žreb poteka 17. 2. 2014, ob 14:00 uri in zajema vse uporabnike, ki so do 16. 2. 2014 (do 24:00) v komentar pod objavo pripeli oz. naložili svojo fotografijo.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 14. 2. 2014 (od 10:00 ure) do 16. 02. 2014 (do 24:00 ure). V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 16. 02. 2014.

7. Nagrade, glasovanje

Celoten nagradni fond obsega:

  • 4 brezplačne letalske vozovnice za direktne destinacije Adrie Airways, po lastnem izboru, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Vsak nagrajenec prejme 2 vozovnici. Začetek potovanja do 1. 4. 2014.
  • 5 x po 2 bona za Vodni Park Bohinj v vrednosti 22,50 eur. Vsak nagrajenec prejme 2 bona. Rok koriščenja je do 1. 4. 2014.

Vrednost posamezne glavne nagrade znaša do 300 EUR, vrednost enega bona pa 22,5 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 17. 2. 2014, ob 14. uri, z naključnim žrebom določil dva nagrajenca v skladu s temi pravili.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu in z uporabo poslanih fotografij za objavo na Facebook strani Adrie Airways: https://www.facebook.com/AdriaAirways, z navedbo avtorja fotografije.

Nagrejenci bodo objavljeni 18. 2. 2014 na Facebook strani Adria Airways in spletni strani https://www.adria.si/sl/nagradne-igre/adria-airways-valentinovo/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri/.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil tudi v komentarju pod objavo.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati na elektronski naslov facebook@adria.si, najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Glavno nagrado nagrajenec prevzame po dogovoru z organizatorjem. Dodatne nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na naslov, ki ga nagrajenci navedejo v elektronskem sporočilu poslanem na facebook@adria.si.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne pošlje svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Adria Airways.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://www.adria.si/sl/nagradne-igre/adria-airways-valentinovo/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri/ in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem. Naslov popravimo, ko bo stran izdelana.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. E-sporočil v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 14. februarja 2014

Organizator nagradne igre:
Adria Airways d.d.