Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Čas je za razvajanje!

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Čas je za razvajanje!« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je podelitev darilnih bonov za Sunny Studio.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 16.12.2016 in traja do vključno 20.12.2016 do 23:59 (po času organizatorja).

4. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, starejše od 18 let, ki v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod objavo na Facebook strani Adria Airways označijo prijatelja/prijateljico, s katerim bi se odpravili na razvajanje v Sunny Studio.

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženec mora imeti veljaven e-poštni naslov.V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.o.o. in zaposleni pri podjetju Innovatif d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

6. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Nagradna igra poteka v slovenskem jeziku.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki:

V komentar pod objavo na Facebook strani Adria Airways označijo prijatelja/prijateljico, s katerim bi se odpravili na razvajanje v Sunny Studio.

7. Nagrade

Nagradni fond obsega:

3×2 brezplačni darilni bon za obisk SPA v Sunny Studio

Darilni bon je veljaven do 5.1.2017.

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali protivrednosti v nagradnih miljah in ni prenosljiva na druge osebe.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 21.12.2016 ob 11. uri dopoldan z naključnim žrebom določil tri nagrajence v skladu s temi pravili.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se po prosti presoji organizatorja izžreba naslednji udeleženec ali pa se nagrada ne podeli. Odločitev organizatorja je dokončna.

Nagrajenca bosta o žrebu obveščena s komentarjem na svoje objave, v katerem bodo pozvani, da naj organizatorju v roku 7 dneh v zasebnem sporočilu ali na markting@adria.si posredujejo svoje kontaktne podatke.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.adria.si, najkasneje 3 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrada se podeli oziroma prevzame po dogovoru z organizatorjem. Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčno številko) v roku 7 dni od prejema obvestila,
  • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje ankete (aplikacije) na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije in/ali podatkov v medijih družbe Adria Airways.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah, natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva)

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.adria.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja iz pravil, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče z obvestilom na spletni strani adria.si

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 16.12.2016

Organizator nagradne igre:

Adria Airways d.o.o.