Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri "Čez komot ga ni"

1. Organizator in tehnični izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre »Čez komot ga ni« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d. o. o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator).

Tehnični izvajalec nagradne igre je podjetje Mediodrom, d. o. o., Rozmanova ulica 16, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke Adria Airways, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov mediodrom@mediodrom.si.

3. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od dne 18. 4. 2017 do dne 15. 6. 2017 do 23.59 ure.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval tiste sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali v tu navedenih časovnih okvirih.

4. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki na spletnem mestu blagovne znamke Adria Airways https://www.adria.si/cezkomotgani sodelujejo v nagradni igri v skladu s tem pravili.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, to je zlasti zaposlenim in drugim sodelavcem v Adrii Airways d. o. o. in v podjetju Mediodrom, d. o. o., njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov mediodrom@mediodrom.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Udeleženec mora v nagradi igri sodelovati z veljavnim  elektronskim naslovom.

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

6. Način sodelovanja in potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na spletno stran www.adria.si/cezkomotgani vnese svoj pisni prispevek, naloži fotografijo, video ali kombinacijo navedenih aktivnosti in opiše svoje neudobne potovalne izkušnje, ter ob tem odda svoje ime, priimek in elektronski naslov ter privoli v te splošne pogoje. Prispevek sodelujočega mora biti avtorski.

S sodelovanjem v tej nagradni igri in privolitvijo k tem splošnim pogojem posamezen udeleženec daje organizatorju tudi izrecno in nepreklicno soglasje za objavo, uporabo in predelavo prispevka, s katerim sodeluje v nagradni igri, in sicer na spletni strani nagradne igre, na družbenih omrežjih organizatorja, v mailingih in tudi na drugih promocijskih kanalih, in sicer za območje Republike Slovenije, Balkana in Evropske unije, za obdobje petih let od ustvaritve avtorskega prispevka. Organizator bo prispevek objavil na svojih družbenih omrežjih, lahko pa tudi na drugih komunikacijskih kanalih ali v promocijske ali v druge namene. Organizator bo sodelujočega avtorja vedno navedel kot avtorja prispevka. Sodelujoči se za ta primer odpoveduje kakršni koli odmeni, bo pa organizator tistim udeležencem, katerih prispevke bo tudi objavil, izročil darilo simbolične vrednosti.

7.  Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 10-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre po svoji presoji izbrala pet (5) nagrajencev, enega (1) glavnega nagrajenca in štiri (4) drugouvrščene nagrajence, ki bodo po njihovem mnenju sodelovali z najbolj izvirnimi in zabavnimi fotografijami, videi ali zgodbami.

Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak oddan prispevek istega udeleženca se šteje kot ena udeležba. Posamezen udeleženec je lahkoizbran samo enkrat, torej lahko prejme le eno glavno ali po eno dodatno nagrado.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ta nagrada ne podeli.

Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

8. Nagrade

Glavni nagrajenec bo prejel dve povratni letalski vozovnici Adrie Airways za povratni let na direktni liniji Ljubljana - Pariz - Ljubljana (petek - nedelja) ter dve nočitvi za dve osebi v hotelu v Parizu po izboru organizatorja v skupni vrednosti (nočitve in vozovnice) do 1.100,00 EUR.

Drugo, tretje, četrto in peto uvrščeni zmagovalec bodo prejeli vsak po dve letalski vozovnici za povratni let na kateri koli redni direktni liniji Adrie Airways po svoji izbiri (z izjemo Moskve).

Vse nagradne letalske vozovnice veljajo za potovanje v ekonomskem razredu na rednih direktnih linijah Adrie Airways, kjer je organizator dejanski prevoznik. Rezervacija in začetek potovanja do 1. 12. 2017. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.

Vrednost posamezne povratne letalske vozovnice znaša do 300,00 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti in tudi ni prenosljiva na tretje osebe.

9. Obveščanje nagrajencev

Nagrajence bo organizator z imenom in priimkom objavil na spletnem mestu nagradne igre (lahko pa tudi na svojih družbenih omrežjih in drugih kanalih), in sicer najkasneje 7 delovnih dni od določitve nagrajencev.

Posameznega nagrajenca bo organizator oz. izvajalec nagradne igre o nagradi obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo bo sodelujoči posredoval ob prijavi v nagradno igro s pozivom nagrajencem, naj se oglasijo in posredujejo potrebne podatke za prevzem nagrade in plačilo dohodnine.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 7-ih delovnih dni od pošiljanja obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval in poslal vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.cezkomotgani.si in www.adria.si/cezkomotgani, v elektronskih poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre, na časovnici Facebook strani Adria Airways in na drugih družabnih omrežjih organizatorja ter se šteje, da s sprejemom teh pravil izjavljajo, da za to ne bodo zahtevali nobenega nadomestila.

10. Fotografije nagrajencev med koriščenjem nagrade

Pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri in izročitev posamezne nagrade je podpis izjave, s katero se bo posamezen nagrajenec zavezal k pošiljanju vsaj treh avtorskih fotografij ali videa svoje izkušnje med koriščenjem nagrade organizatorju oz. tehničnemu izvajalcu, in sicer v roku do 5 delovnih dni po koriščenju nagrade in sicer na elektronski naslov mediodrom@mediodrom.si. Z izjavo se bo tudi zavezal k prenosu materialnih avtorskih pravic nad konkretno fotografijo ali videom na organizatorja, in sicer k izključnem prenosu za območje Republike Slovenije, Balkana in Evropske unije, za obdobje petih let od ustvaritve fotografije, in sicer bo na organizatorja za ta čas prenesel pravico reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe in pravico distribuiranja. Nagrajenec se bo z izjavo tudi odpovedal kakšni koli dodatni odmeni, z izjemo prejete nagrade, za navedeni prenos in objave predmetne fotografije ali videa. Organizator bo fotografijo in video objavil na svojih družbenih omrežjih, lahko pa tudi na drugih komunikacijskih kanalih ali v promocijske ali v druge namene.  Organizator bo avtorja vedno navedel kot avtorja fotografije. 

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili, izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri in da podpišejo izjavo z prejšnjega člena.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 7-ih delovnih dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade. Če nagrajenec prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 10 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčno številko),
 • nagrade nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacije na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje aplikacije in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na primeren način.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

13. Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec (organizator) bo v tej nagradni igri pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad;
 • drugo obveščanje udeležencev v zvezi z nagradno igro;
 • trženjske aktivnosti organizatorja (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov adria.airways@adria.si oz. se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje elektronske baze pošilja organizator. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

14. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.adria.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem uporabnikom.

15. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

16. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke  ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

17. Reševanje sporov

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave:  Brnik, 18. 4. 2017

Organizator nagradne igre: ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d. o. o.