Pravila in pogoji nagradne igre

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Kaj boste počeli v Londonu?« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija nove linije Maribor – London, organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways« in profila »MyAdria«. Nagradna igra poteka od 04.5.2015 do vključno 17.5.2015.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki z aplikacijo na spletnem mestu blagovne znamke Adria Airways (www.adria.si) sodelujejo v nagradni igri, v kateri s svojim uporabniškim računom MyAdria odgovorijo na nagradno vprašanje.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom spletnega mesta www.adria.si (v nadaljevanju: spletno mesto), kjer si ustvarijo uporabniški račun MyAdria ali pa se prijavijo z obstoječim uporabniškim računom.

Na spletno mesto lahko uporabnik pride tudi preko povezav na spletnih oglasih ali drugih promocijskih aktivnosti družbe Adria Airways.

V aplikaciji imenovani »Kaj boste počeli v Londonu?« uporabniki odgovarjajo na tri zastavljena vprašanja, nobeden od ponujenih odgovorov ni napačen. Uporabniki lahko vsak dan trajanja nagradne igre odgovarjajo na tri zastavljena vprašanja in z vsakim odgovorom se enkrat uvrstijo v žreb.

Uporabniki si lahko povečajo možnosti za nagrado tako, da pošljejo vabilo za sodelovanje v nagradni igri še trem prijateljem in se tako še trikrat uvrstijo v žreb. Lahko tudi objavijo poziv k sodelovanju v nagradni igri na svojem profilu v družabnem omrežju Facebook in se v žreb uvrstijo še trikrat v istem dnevu. To lahko ponovijo vsak dan v času nagradne igre.

Uporabnik se lahko v enem dnevu v žreb uvrsti največ 9-krat, v enem tednu največ 63-krat. Žreb poteka vsak teden in zajema uporabnike, ki so se vanj uvrstili v tem tednu.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 04.5.2015 do vključno 17.5.2015. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 17.5.2015.

7. Nagrade, glasovanje

Nagradni fond obsega:

4 povratne letalske vozovnice (2 x 2) na redni direktni liniji Maribor – London v ekonomskem razredu, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Rezervacija in začetek potovanja do 15. 9. 2015. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.

Vrednost nagrade je 278 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko sodeluje večkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Vsak teden bo organizator nagradne igre z naključnim žrebom določil seznam nagrajencev v skladu s temi pravili:

  • 11. 5. določimo enega prejemnika nagrade. Pri določanju nagrajencev se upoštevajo vsi sodelujoči, ki so sodelovali od vključno 4.5., do vključno 10.5.2015
  • 18. 5. določimo enega prejemnika nagrade. Pri določanju nagrajencev se upoštevajo vsi sodelujoči, ki so sodelovali od vključno 4.5., do vključno 17.5.2015

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.adria.si, najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajenca bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi z elektronsko pošto, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko se registrira in prijavi v aplikacijo na spletnem mestu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrade bodo predane po dogovoru z organizatorjem. Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 14 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko),
  • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje aplikacije na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje aplikacije in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Adria Airways.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.adria.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 04.5.2015

Organizator nagradne igre:
Adria Airways d.d.