Pravila in pogoji nagradne igre

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Nogometno presenečenje?« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Nogometni klub MB, mladinska c.29, 2000 Maribor (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija nove linije Maribor – London in organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways«. Nagradna igra na nogometni tekmi poteka dne 6. 5. 2015.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki so obiskovalci nogometne tekme NK MB: NK CE, 6. 5. 2015.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Nogometnem klubu MB. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so vsi obiskovalci nogometne tekme na Stadionu Ljudski vrt, dne 6.5. med NK Maribor in NK Celje. Organizator nagradne igre bo pod 10 naključnih sedežev na tribunah nalepil nagradno sporočilo, oštevilčeno od 1 do 10. Izmed 10ih obiskovalcev, ki sedijo na naključno izbranih sedežih bo voditelj na tekmi izžrebal enega, ki bo prejel eno glavno nagrado, ostalih 9 pa prejme tolažilno nagrado. V kolikor kateri od sedežev ni zaseden, se lahko za nagradno sporočilo potegujejo preostali obiskovalci.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja v času prvega polčasa že omenjene tekme dne 6. 5. 2015. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali na tekmi tega dne.

7. Nagrade, glasovanje

Nagradni fond obsega:

Glavna nagrada:
1 x 2 povratni letalski vozovnici na redni direktni liniji Maribor – London v ekonomskem razredu, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Nagrado prejme en nagrajenec. Rezervacija in začetek potovanja do 15. 9. 2015. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.

Tolažilne nagrade:
9 x 1 promo majica.

Vrednost glavne nagrade je 278 EUR, vredenost tolažilne nagrade pa je manjša od 42 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado.  Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko sodeluje večkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo pod 10 naključnih sedežev na tribunah nalepil nagradno sporočilo, oštevilčeno od 1 do 10. Izmed 10ih obiskovalcev, ki sedijo na naključno izbranih sedežih bo voditelj na tekmi izžrebal enega, ki bo prejel eno glavno nagrado, ostalih 9 pa prejme tolažilno nagrado. V kolikor kateri od sedežev ni zaseden, se lahko za nagradno sporočilo potegujejo preostali obiskovalci.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrade bodo predane po dogovoru z organizatorjem. Voucher za glavno nagrado bo podeljen osebno nagrajencu in sicer med polčasom tekme, tolažilne nagrade pa lahko nagrajenci po končani tekmi prevzamejo z oštevilčenim nagradnim sporočilom na INFO točki (blagajna C).
Glavni nagrajenec mora svoje podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka, elektronski naslov in telefonska številka, predati ob prevzemu darilnega voucherja. V kolikor nagrajenec nima pri sebi vseh osebnih podatkov (npr davčna številka), lahko podatek pošlje naknadno na marketing@adria.si.
Nagrajenci tolažilnih nagrad morjao svoje podatke: ime, priimek in naslov, pustiti ob prevzemu nagrade na INFO točki (blagajna C).

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec ob prevzemu nagrade ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko),
  • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti.  V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Adria Airways.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.adria.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 6.5.2015

 

Organizator nagradne igre:
Adria Airways d.d.