Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Mali popotnik

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Mali popotnik« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways« in Facebook strani: https://www.facebook.com/AdriaAirways.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, starejše od 18 let, ki se fotografirajo s svojo zabavno knjižico »Mali popotnik« v kraju ali deželi, kamor potujejo in fotografijo ter svoje osebne podatke pošljejo na E-naslov facebook@adria.si. Če je lastnik knjižice mladoletna oseba, lahko v njegovem imenu sodeluje in sliko prijavi njegov starš, skrbnik.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Osebe lahko v nagradni igri sodelujejo tudi tako, da narišejo Adriino letalo na list papirja, se z njim fotografirajo in fotografijo ter svoje osebne podatke pošljejo na zgoraj naveden naslov. Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako da se najprej s svojo knjižico »Mali popotnik« fotografirajo v kraju ali deželi, kamor potujejo. Svojo fotografijo in osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj in pošta) pošljejo na E-naslov facebook@adria.si v času trajanja nagradne igre do 31. 12. 2014 (do 24:00).

Knjižico »Mali popotnik« lahko uporabnik prejme na kateremkoli letu Adrie Airways ob nakupu malice za male popotnike - Kidbox.

Med vsemi prejetimi fotografijami bomo vsak mesec izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel maketo Adria Airways letala.

Prejete fotografije bodo objavljene na Facebook strani Adria Airways https://www.facebook.com/AdriaAirways v albumu »Mali popotnik / Little traveler« s pripisanim avtorjem.

Organizator si pridržuje pravico, da prejetih fotografij ne objavi, v kolikor vsebujejo sporno vsebino ali so v kakršnikoli obliki neprimerne za objavo. Organizator primernost fotografij oceni po lastni presoji.

 

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2014. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 31. 12. 2014.

 

7. Nagrade, glasovanje

Celoten nagradni fond obsega:
- 5 modelčkov letal Adrie Airways.

Vrednost posamezne nagrade znaša 13 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Organizator ni dolžen podeliti nagrade vsak mesec v primeru da v danem mesecu ni bilo prijav v nagradno igro.

 

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo enkrat mesečno z naključnim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili. Žrebi potekajo vsak prvi delovni dan v mesecu.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.adria.si, najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu in z uporabo poslanih fotografij za objavo na Facebook strani Adrie Airways: https://www.facebook.com/AdriaAirways, z navedbo avtorja fotografije.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil tudi z elektronsko pošto, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko pošlje E-sporočilo na naslov: facebook@adria.si

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na naslov, ki ga bodo nagrajenci posredovali po elektronski pošti po prejetju elektronskega obvestila, da so bili izžrebani.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje.
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Adria Airways.

 

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://www.adria.si/ in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. E-sporočil v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 1. 8. 2014

Organizator nagradne igre:
Adria Airways d.d.