Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Najljubši kotiček Amsterdama«

Prosimo preberite spodaj navedene splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Določajo način sodelovanja in uporabe vaših osebnih podatkov, zato je toliko bolj pomembno, da spodnje določbe natančno preberete.

1. Organizator in tehnični izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre »Najljubši kotiček Amsterdama« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d. o. o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator).

Tehnični izvajalec nagradne igre je podjetje Mediodrom, d. o. o., Rozmanova ulica 16, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke Adria Airways, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov mediodrom@mediodrom.si.

3. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od dne 5. 9. 2017 do dne 19. 9. 2017 do 23.59 ure.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval tiste sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali v tu navedenih časovnih okvirih.

4. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki na Facebook strani blagovne znamke Adria Airways sodelujejo v nagradni igri v skladu s tem pravili. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, to je zlasti zaposlenim in drugim sodelavcem v Adrii Airways d. o. o. in v podjetju Mediodrom, d. o. o., njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov mediodrom@mediodrom.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

5. Potek nagradne igre

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre po pozivu/pozivih organizatorja na Facebook strani pod objave, ki so objavljene na slovenski različici Facebook strani Adria Airways s ključnikom [NAGRADNA IGRA #gremovamsterdam] na datume 5. 9., 7. 9., 9. 9., 11. 9. in 15. 9., zapišejo komentar po navodilih v posamezni objavi.

6. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 5-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebala glavnega nagrajenca.
Komisija bo žreb zmagovalca izvedla prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak oddan komentar istega udeleženca se šteje kot ena udeležba, v kolikor se komentarji nahajajo pod različnimi objavami.

Kmentiranje iste objave z večimi komentarji se šteje kot ena udeležba.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ta nagrada podeli rezervnemu izžrebancu.

Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

Zmagovalec bo izbran z žrebom dne 20. 9. 2017 in objavljen na Facebook strani Adria Airways in spletni strani https://www.facebook.com/AdriaAirways dne 26. 9. 2017.

7. Nagrade

Nagrajenec bo prejel dve povratni letalski vozovnici Adrie Airways za povratni let na direktni liniji Ljubljana - Amsterdam - Ljubljana.

Nagradne letalske vozovnice veljajo za potovanje v ekonomskem razredu na rednih direktnih linijah Adrie Airways, kjer je organizator dejanski prevoznik. Rezervacija in začetek potovanja do 1. 12. 2017. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.

Vrednost posamezne povratne letalske vozovnice znaša do 300,00 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti in tudi ni prenosljiva na tretje osebe.

8. Obveščanje nagrajencev

Nagrajence bo organizator z imenom in priimkom objavil na Facebok strani Adria Airways ter po direktnem sporočilu na Facebooku (lahko pa tudi na spletnem mestu in drugih kanalih), in sicer najkasneje 5 delovnih dni od določitve nagrajenca.

Posameznega nagrajenca bo organizator oz. izvajalec nagradne igre o nagradi obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo bo sodelujoči posredoval ob prijavi v nagradno igro s pozivom nagrajencem, naj se oglasijo in posredujejo potrebne podatke za prevzem nagrade in plačilo dohodnine z direktnim sporočilom na Facebook stran Adria Airways.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 7-ih delovnih dni od pošiljanja obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval in poslal vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani Adria Airways, Instagram profile @AdriaAirways, spletni strani www.adria.si in morebitnih podstraneh, v elektronskih poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre in na drugih družabnih omrežjih organizatorja ter se šteje, da s sprejemom teh pravil izjavljajo, da za to ne bodo zahtevali nobenega nadomestila.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili, izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri in da podpišejo izjavo z prejšnjega člena.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 7-ih delovnih dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade. Če nagrajenec prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 10 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčno številko),
 • nagrade nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook platforme/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na primeren način.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico nagradno igro podaljšati.

11. Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec (organizator) bo v tej nagradni igri pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad;
 • drugo obveščanje udeležencev v zvezi z nagradno igro;
 • trženjske aktivnosti organizatorja (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov adria.airways@adria.si oz. se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje elektronske baze pošilja organizator. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na Facebook strani Adria Airways https://www.facebook.com/AdriaAirways in na spletnem mestu https://www.adria.si/sl/nagradne-igre/najljubsi-koticek-Amsterdama in vseskozi dostopna in na vpogled vsem uporabnikom.

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Reševanje sporov

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave: Brnik, 4. 9. 2017
Organizator nagradne igre: ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d. o. o.