Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Oktoberfest v dvoje« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways« in Facebook strani: https://www.facebook.com/AdriaAirways. Nagradna igra poteka od 25. 9. 2014 do 26. 9. 2014.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki bodo v komentar pod objavo objavljeno 25. 9. 2014 napisali osebo s katero bi se udeležili oktoberfest dogodka v Münchnu.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod objavo nagradne igre napišejo osebo s katero bi se udeležili oktoberfst dogodka v Münchnu. Nagradna objava bo objavljena v četrtek dopoldan, 25. 9. 2014, udeleženci imajo nato čas da pod objavo komentirajo do petka 26. 9. 2014 (do 11. ure dopoldan).

Med vsemi prejetimi komentarji, ki bodo ustrezali pogojem, bomo izžrebali enega uporabnika, ki bo prejel dve povratni letalski vozovnici za let v München v času oktoberfest festivala.

Vsak uporabnik lahko v žrebanju sodeluje z enim komentarjem. Žreb poteka 26. 9. 2014, ob 11. uri dopoldan in zajema vse uporabnike, ki so zapisali komentar do časa žreba, 26. 9. 2014, ob 11. uri dopoldan.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 25. 9. 2014 (od časa objave) do 26. 9. 2014 (do 11. ure dopoldan). V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 26. 9. 2014 (do 11. ure dopoldan).

7. Nagrade, glasovanje

Celoten nagradni fond obsega:

  • 2 povratni letalski vozovnici na redni direktni liniji Ljubljana – Munchen – Ljubljana, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Rezervacija in začetek potovanja do 5. 10. 2014. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.

Vrednost nagrade znaša 278 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrada se podeli enemu uporabniku. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 26. 9. 2014, ob 11. uri dopoldan, z naključnim žrebom določil enega nagrajenca v skladu s temi pravili.

Nagrajenci morajo svoje podatke (ime, priimek in naslov) poslati v zasebna sporočila Facebook strani v roku treh dni.

Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se nagrada ne podeli.

V kolikor je za nagrado izbrana oseba, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Nagrajenca bo organizator obvestil in objavil najkasneje v petek 26. 9. 2014 v komentarju pod nagradno objavo, objavljeno 25. 9. 2014.

Nagrajenec bo prav tako objavljen na spletnem mestu www.adria.si, najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani Adria Airways, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://www.adria.si/sl/nagradne-igre/oktoberfest-v-dvoje/pravila-in-pogoji/ in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. E-sporočil v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 25. 9. 2014

Organizator nagradne igre
Adria Airways d.d.