Adria>Pogoji nagradne igre

Pogoji nagradne igre

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Adria Airways povezuje!« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways«.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 8. 8. 2016 do vključno 5. 10. 2016 do 23.59 (po času organizatorja). Žreb bo izveden 6. 10. 2016.

Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče z obvestilom na spletni strani adria.si.

4. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, starejše od 18 let, ki z aplikacijo na spletnem mestu blagovne znamke Adria Airways sodelujejo v nagradni igri, v kateri izpolnijo vsa zahtevana vnosna polja in potrdijo zahtevo za pošiljanje poštne kartice v svojem imenu.

V nagradni igri sodelujejo tudi prejemniki kartice (vse fizične osebe, starejše od 18 let), ki se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in prijavo na MyAdria novice.

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženec mora imeti veljaven e-naslov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre ter jih tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila primarna v razmerju do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski bodisi kateri koli drugi obliki. Za ustrezno razlago teh pravil sta pristojna izključno organizator in tehnični izvajalec.

6. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Nagradna igra poteka v slovenskem, albanskem, črnogorskem in makedonskem jeziku.

Uporabniki so vabljeni, da obiščejo spletno mesto Adrie Airways v svojem jeziku. Na spletnem mestu je uporabnikom voljo aplikacija, prek katere brezplačno pošljejo kartico svojim prijateljem v tujini ali doma na območju celotne evropske celine in Rusije.

Za pošiljanje kartice mora uporabnik zapisati kratko osebno sporočilo prijatelju ter izpolniti njegove podatke za pošiljanje (ime, priimek, naslov) in svoje podatke (ime, priimek, e-naslov, izbirno mobilno številko).

Z izpolnjenimi podatki, strinjanjem s pogoji in potrjenim e-obvestilom uporabniki sodelujejo v žrebu za letalske vozovnice ter prejmejo promocijsko kodo v vrednosti 20 EUR za naslednji nakup letalskih vozovnic.

Vsak uporabnik lahko pošlje le eno kartico.

Adria Airways bo v imenu pošiljatelja natisnila razglednice ter jih v fizični obliki posredovala na navedeni domači naslov prejemnika. Na razglednici bo poleg osebnega sporočila navedena ID koda, s pomočjo katere lahko prejemnik na spletni strani Adrie Airways prevzame promocijsko kodo v vrednosti 20 EUR za naslednji nakup letalskih vozovnic, hkrati pa se strinja s sodelovanjem v nagradni igri za žreb vozovnic in prijavo na MyAdria novice. Izbirno lahko uporabnik odda tudi svojo mobilno številko za obvestila SMS.

Pošiljanje razglednic je mogoče do vključno 15. 9. 2016 do 23.59 (po času organizatorja). Prejemniki razglednic lahko prevzamejo promocijsko kodo do 5. 10. 2016 do 23.59 (po času organizatorja).

Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo samo enkrat z enim veljavnim e-naslovom.

Za vse sodelujoče, ki bodo prejeli promocijsko kodo, veljajo spodnja pravila in pogoji koriščenja:

 

 • Nakup s promocijsko kodo prek spleta je mogoč v času od 8. 8. 2016 do vključno 31. 11. 2016.
 • Promocijska koda velja za potovanja z začetkom potovanja 15. 9. 2016 in povratkom do vključno 15. 12. 2016.
 • Promocijska koda velja ob nakupu letalske vozovnice na direktnih letih Adrie Airways.
 • Promocijska koda ni izplačljiva v gotovini.
 • Število promocijskih kod je omejeno. Vsaka koda se lahko uporabi le enkrat.
 • Če vrednost popusta presega vrednost prevoznine, razlike uporabnikom ne vračamo

7. Nagrade

Nagradni fond obsega:

 

 • 5 × 2 brezplačni povratni letalski vozovnici

Rezervacija letalske vozovnice in začetek potovanja morata biti najpozneje do 1. 12. 2016. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta. Nagradna vozovnica velja za povratna potovanja na rednih linijah Adrie Airways (tudi za potovanja prek Ljubljane).

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče niti zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Davčna osnova je tržna cena skupne vrednosti posamezne vozovnice na dan izdaje.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče niti zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali protivrednosti v nagradnih miljah in ni prenosljiva na druge osebe.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 6. 10. 2016 z naključnim računalniškim žrebom določil pet nagrajencev skladno s temi pravili.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli. Odločitev organizatorja je dokončna.

Nagrajenca bo organizator ali tehnični izvajalec nagradne igre obvestil z e-pošto na e-naslov, ki ga nagrajenec posreduje ob prijavi v nagradno igro.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu Adrie Airways, najpozneje 5 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu. Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih koriščenja obveščeni tudi po e-pošti najpozneje 7 dni po žrebu.

Pritožba na uvrstitev na seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrada se podeli oziroma prevzame po dogovoru z organizatorjem.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju z njenimi pravili in pogoji;
 • nagrajenec po e-pošti ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka in drugi potrebni podatki) v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila;
 • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 

 • nedelovanje aplikacije na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejetje nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku 5 dni od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo fotografije in/ali podatkov v medijih družbe Adria Airways.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah, natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o novostih, dogodkih in ugodnostih ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva).

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Osebnih podatkov prejemnikov kartic, ki jih bo vnesel pošiljatelj, organizator ne bo hranil in uporabljal za noben drug namen kot izključno za namen pošiljanja kartice.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu Adrie Airways ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre glede vseh morebitnih vprašanj v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu Adrie Airways. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejetje in strinjanje s spremembami.

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro, ki niso urejena s temi pravili, je pristojna tričlanska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejetja: 8. 8. 2016.

Organizator nagradne igre:

Adria Airways d.d.