1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Sodeluj in zmagaj!« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways«.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 9.1.2017 in traja do vključno 31.12.2017 do 23:59 (po času organizatorja).

4. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, starejše od 18 let, ki na izbranih letih Adrie Airways izpolnijo letak na katerem pustijo svoj veljavni e-poštni naslov in jo oddajo kabinskemu osebju ALI sodelujejo tako, da podatke v skladu z navodili navedenimi na spletnem mestu adria.si pošljejo po elektronski pošti.

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženec mora imeti veljaven e-poštni naslov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

6. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Nagradna igra poteka v slovenskem in angleškem jeziku.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki izpolnijo anketo na izbranih letih Adrie Airways ali osebe, ki odgovore in podatke posredujejo po e-pošti v skladu z navodili, ki so navedena na spletnem mestu.

Vsaka anketa izpolnjena med letom mora biti v celoti izpolnjena, udeleženec pa mora pustiti svoj delujoč e-poštni naslov. Nepravilno ali nepopolno izpolnjene ankete bodo izločene iz žreba za nagrade.

Sodelujoči, ki bodo svoje odgovore in podatke posredovali po e-pošti, morajo poslati vse zahtevane odgovore in podatke, sicer bodo izločeni iz žreba.

Z enim veljavnim e-poštnim naslovom je možno sodelovati le enkrat.

7. Nagrade

Celoten nagradni fond obsega: 505 nagrad

5×2 brezplačni povratni letalski vozovnici

5x5 CRJ modelček

5x15 Adria zložljiv dežnik

5×15 prestop iz ekonomskega v poslovni razred

5x20 kovinski obesek za ključe letalo

5x44 brezplačen dodatni kos registrirane prtljage

Nagrade veljajo na vseh rednih direktnih linijah Adrie Airways, kjer je Adria Airways dejanski letalski prevoznik. Nagrajenec lahko prejme:

  • dve povratni vozovnici za let po izbiri nagrajenca. Možnost koriščenja vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta. Nagrajenec mora potovanje začeti in zaključiti 6 mesecev od datuma žreba.
  • prestop iz ekonomskega razreda v poslovni razred za eno osebo na povratnem potovanju. Možnost koriščenja prestopa se izvrši na že kupljeno letalsko vozovnico, preko klica v klicni center in je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.
  • brezplačni prevoz prvega kosa registrirane prtljage do največ 23 kg (vozovnice, ki vključujejo le ročno prtljago) oziroma dodatnega kosa registrirane prtljage do največ 23 kg (ostale vozovnice); velja za povratno potovanje. Ne velja za posebne kategorije prtljage (športna oprema, glasbeni instrumenti, prevoz živali ipd.). Možnost koriščenja dodatnega kosa prtljage se izvrši na že kupljeno letalsko vozovnico, preko klica v klicni center.

 

Vrednost posamezne povratne letalske vozovnice znaša do 300,00 EUR, vrednost prestopa v poslovni razred za povratno potovanje 150,00 EUR (oz. 75 EUR na enosmerno), vrednost dodatnega kosa registrirane prtljage pa 30 EUR za povratno potovanje (oz. 15 EUR za enosmerno). Vrednost preostalih posameznih nagrad je manjša od 42 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali protivrednosti v nagradnih miljah in ni prenosljiva na druge osebe.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo izvedel 5 žrebanj in z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. Žrebanja bodo izvedena 29. 3. 2017, 21. 6. 2017, 6. 9. 2017, 15.11.2017 in 10.1.2018.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se po prosti presoji organizatorja izžreba naslednji udeleženec ali pa se nagrada ne podeli. Odločitev organizatorja je dokončna.

Nagrajenca bo organizator ali tehnični izvajalec nagradne igre obvestil z elektronsko pošto na naslov, ki ga je nagrajenec posredoval ob prijavi v nagradno igro.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.adria.si, najkasneje 7 dni od žreba nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrada se podeli oziroma prevzame po dogovoru z organizatorjem. Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko) v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila,
  • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije in/ali podatkov v medijih družbe Adria Airways.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah, natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre,vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva)

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.adria.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja iz pravil, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče z obvestilom na spletni strani adria.si

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 9.1.2017

Organizator nagradne igre:
Adria Airways d.o.o.