Adria>Pravila – 2.krog

Pravila – 2.krog

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Sto tisoč!1. Podatki o organizatorju nagradne igre

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Sto tisoč!« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways«.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki so se na podlagi prehodno izvedene nagradne igre in žreba udeležili dogodka Ogled letala Adrie Airways.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da se udeležijo dogodka Ogled letala Adrie Airways. Med vsemi udeleženci, ki bodo ustrezali pogojem, bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli nagrado.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka v soboto 5.3.2016. Nagradni žreb se izvaja na območju Republike Slovenije v soboto 5.3.2016 ob dogodku.

7. Nagrade, glasovanje

Celotni nagradni fond obsega:

-   3 nagrade (3 x 2 letalski vozovnici) oz. 6 povratnih letalskih vozovnic na rednih linijah Adrie Airways v ekonomskem razredu, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Rezervacija potovanja je obvezna do najkasneje 1. 12. 2016, začetek in konec potovanja do 20.12. 2016. Možnost koriščenja nagradnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta.

Vrednost ene nagrade (2 letalski vozovnici) znaša 278 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrada se podeli trem uporabnikom.  Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 5. marca 2016 z naključnim žrebom določil in razglasil 3 nagrajence v skladu s temi pravili.

Žrebanje poteka pod nadzorom tričlanske komisije, predsednik komisije pripravi zapisnik izžrebanih nagrajencev.

Nagrajenci morajo svoje podatke in podatke sopotnika (ime, priimek, naslov, davčna številka) poslati na facebook@adria.si v do 1.4.2016. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se nagrada ne podeli.

V kolikor je za nagrado izbrana oseba, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov.

Nagrajenci se se z vnočitvijo nagrade strinjajo z zahtevo organizatorja, da po potovanju, ki ga bo omogočila omenjena nagrada, pripravijo reportažni prispevek (v obliki besedila, video ali fotografskega materiala) v dogovoru z organizatorjem.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo o koriščenju nagrade obveščeni po pošti na elektronski naslov, ki so ga poslali na facebook@adria.si.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • Nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčno številko).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • Nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje.
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti.  

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://www.adria.si/sl/nagradne-igre/sto-tisoc/pravila-drugi-krog/ in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. E-sporočil v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 5.3.2016.


Organizator nagradne igre:

Adria Airways d.d.