Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri "Z Mastercard® kartico plačuj, brezplačno odpotuj"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Z Mastercard® plačuj, brezplačno odpotuj« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mastercard®, plačilne kartice Mastercard® in organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways«. Nagradna igra poteka od 3. 5. 2017 do vključno 20. 1. 2018.

2. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo: 
Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
Imetniki kartic Mastercard®, ki v omenjenem obdobju na slovenski veji spletne strani www.adria.si, kupili letalsko/e vozovnico/e z Mastercard® kartico.

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden izmed teh dveh pogojev. Mladoletne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri, tudi če izpolnjujejo pogoj iz 2. alineje 1. odstavka tega člena. 
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.o.o.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:
1. V nagradni igri lahko sodelujejo imetniki plačilnih kartic Mastercard®, ki v času trajanja nagradne igre opravijo vsaj en nakup s svojo Mastercard® kartico na slovenski veji spletne strani www.adria.si in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta pravila. Transakcija mora biti opravljena v času trajanja nagradne igre, z začetkom dne 5. 3. 2017 od 00.00 (po slovenskem času) in koncem 20. 1. 2018 do 23.59 (po slovenskem času). Transakcije, ki bodo izvršene zunaj navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade. 
2. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri je mogoče sodelovati tudi na naslednji način (v nadaljevanju: brezplačen način sodelovanja): sodelujoči na elektronski naslov organizatorja marketing@adria.si z obveznim pripisom v naslovu elektronskega sporočila »Z Mastercard® plačuj, brezplačno odpotuj« – v času trajanja nagradne igre pošlje sporočilo, v katerem navede svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-poštni naslov – obvezni podatki) ter opiše vse prednosti, ki jih ponuja kartica Mastercard® (kot jih vidi sodelujoči). Vsa prejeta sporočila bodo oštevilčena in enakovredno uvrščena v žreb.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 3. 5. 2017 do vključno 20. 1. 2018. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 20. 1. 2018.

7. Nagrade, glasovanje

Nagradni fond obsega: 
9 x 2 brezplačni vozovnici na redni direktni liniji Adrie Airways v ekonomskem razredu, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Rezervacija letalske vozovnice in začetek potovanja morata biti najkasneje 6 mesecev od datuma žreba. Možnost koriščenja darilnih vozovnic je odvisna od zasedenosti konkretnega leta. 
Skupna vrednost ene nagrade (2 vozovnici) je okvirno 500 EUR. 
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado. 
Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko sodeluje večkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Žreb poteka vsak mesec (skupaj 9 žrebov) in sicer zadnji teden vsakega meseca, ko organizator izžreba po enega prejemnika nagrade in enega rezervnega nagrajenca. V žreb bodo uvrščene vse veljavne transakcije, ki bodo opravljene v času trajanja do vsakega žreba, in številke vseh sporočil udeležencev,ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre. 
Žrebanja bodo opravljena na sedežu organizatorja (Zg. Brnik 130h, 4210 Brnik). Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3- (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 
V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada podeli nadomestnemu nagrajencu, ki se ga pri žrebu določi za nadomestnega. Če se tudi drugi nagrajenec ne oglasi v 5 delovnih dneh, se nagrada ne podeli. 
Ime nagrajenca bo z imenom in priimkom objavljeno na spletnem mestu www.adria.si, najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu. 
Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil z elektronsko pošto, ki jo je uporabnik uporabil pri nakupu letalskih vozovnic. 
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

9.1. Če bo izžreban sodelujoči, ki je v nagradni igri sodeloval z uporabo Mastercard® plačilne kartice: 
Po žrebu bo organizator obvestil uporabnika, ki je bil izžreban ter ga prosil za potrditev sodelovanja, strinjanje s splošnimi pravili nagradne igre in za prevzem nagrade. 
Nagrajenec je dolžan organizatorju v roku 8 dni od dneva prejema poslanega obvestila o žrebu poslati svoje soglasje, (i) da želi sodelovati v nagradni igri in prevzeti nagrado, v skladu s pravili, (ii) svoje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka, ter (iii) soglasje, da bosta ime in priimek nagrajenca objavljena na spletni strani www.adria.si (vsa našteta soglasja in podatki skupno: zahtevani podatki). Nagrajenec zahtevane podatke pošlje po e-pošti ali s priporočeno pošto organizatorju. Če nagrajenec v danem roku ne pošlje vseh zahtevanih podatkov, popolnih in točnih, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti, nagrada pa v tem primeru pripade rezervnemu nagrajencu.

9.2. Če bo izžreban sodelujoči, ki je v nagradni igri sodeloval s poslanim elektronskim sporočilom: 
Če je izžrebanec sodeloval prek brezplačnega načina sodelovanja (elektronsko sporočilo), ga bo o žrebu obvestil organizator po e-pošti ter ga prosil za potrditev sodelovanja in strinjanja s splošnimi pravili nagradne igre ter za prevzem nagrade. 
Nagrajenec je dolžan organizatorju v roku 8 dni od dneva prejema poslanega obvestila o žrebu poslati svoje soglasje, (i) da želi sodelovati v nagradni igri in prevzeti nagrado, v skladu s pravili, (ii) svoje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka, ter (iii) soglasje, da bosta ime in priimek nagrajenca objavljena na spletni strani www.adria.si (vsa našteta soglasja in podatki skupno: zahtevani podatki). Nagrajenec zahtevane podatke pošlje organizatorju po e-pošti ali s priporočeno pošto organizatorju. Če nagrajenec v danem roku ne pošlje vseh zahtevanih podatkov, popolnih in točnih, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti, nagrada nagrada pa v tem primeru pripade rezervnemu nagrajencu.

Če nagrade ne prevzame nihče, niti prvoizžrebani nagrajenec niti rezervni nagrajenec, bo ostala nepodeljena.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrade bodo predane po dogovoru z organizatorjem. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko), 
  • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.


10. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in/ali posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva, 
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre). 
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov adria.airways@adria.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. 
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.adria.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.adria.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 3. 5. 2017

Organizator nagradne igre: 
Adria Airways d.o.o.