Splošni pogoji prevoza

Uvod

Kadar kupite vozovnico za potovanje z našim letom, sklenete z nami pogodbo o prevozu. Pogodbo urejajo pogoji, navedeni na vozovnici, v načrtu potovanja ali potrdilu o nakupu vozovnice ter veljavne tarife, ti pogoji prevoza in naši predpisi. Pogodba vam daje pravico do potovanja, ki je navedeno na vozovnici. Ti pogoji prevoza so del pogodbe.

I. člen: Pomen nekaterih izrazov v teh pogojih prevoza

Mi, nas, naš pomeni Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik d.o.o., Zgornji brnik 130h, 4210 Brnik Aerodrom, Slovenija.
Vi, vas, vaš pomeni osebo, ki ima vozovnico in ki bo potovala ali potuje na letalu, razen članov posadke.
Dogovorjeni
kraji postanka
pomeni kraje, razen odhodnega kraja in ciljnega kraja, ki so na vaši vozovnici ali na naših voznih redih navedeni kot predvideni postanki na vaši progi.
Koda letalskega prevoznika pomeni oznako iz dveh ali treh črk ali črko in številko, ki označuje določenega letalskega prevoznika.
Pooblaščeni zastopnik pomeni prodajnega zastopnika za potnike, ki smo ga imenovali mi, da nas zastopa pri prodaji letalskih prevozov iz naših storitev.
Prtljaga pomeni vaše predmete, premoženje ali osebno lastnino, ki je potrebna ali primerna za nošenje, uporabo, udobje ali prikladnost v zvezi z vašim potovanjem. Če ni določeno drugače, je sestavljena iz vaše registrirane in neregistrirane prtljage.
Prtljažni list pomeni tiste dele vaše vozovnice, ki se nanašajo na prevoz vaše registrirane prtljage.
Prtljažni listek pomeni dokument, ki ga izdamo izključno za prepoznavanje kosov vaše registrirane prtljage.
Prevoznik pomeni letalskega prevoznika, razen nas, katerega koda je navedena na vaši vozovnici ali na vezani vozovnici.
Predpisi
prevoznika
pomeni pravila, razen teh pogojev prevoza, ki smo jih objavili mi in veljajo na dan izdaje vozovnice, urejajo prevoz potnikov in/ali prtljage in vključujejo vse veljavne tarife.
Registrirana
prtljaga
pomeni prtljago, ki smo jo prevzeli v varstvo in za katero smo izdali prtljažni list in prtljažni listek (registrirana prtljaga potuje v prtljažnem prostoru letala).
Skrajni rok prijave na let pomeni rok, ki ga je določil letalski prevoznik in do katerega morate opraviti formalnosti prijave na let in prejeti vstopni kupon.
Letališče Skupnosti pomeni katero koli letališče v Evropski uniji.
Prevoznik Skupnosti pomeni katerega koli prevoznika z dovoljenjem za obratovanje, izdanim v Evropski uniji.
Predpisi Skupnosti pomeni predpise o prodaji vozovnic in povračilu, ki veljajo v Evropski uniji.
Pogoji pogodbe pomeni izjave, ki jih vsebuje vaša vozovnica ali načrt potovanja oziroma potrdilo o nakupu vozovnice ali jih dobite zraven in so navedene kot take ter vsebujejo napotilo na te pogoje prevoza in obvestila.
Vezana vozovnica pomeni vozovnico, ki smo vam jo izdali skupaj z drugo vozovnico in skupaj predstavljata eno samo pogodbo o prevozu.
Montrealska konvencija Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni zračni prevoz, podpisana v Montrealu 28.maja 1999(v nadaljnjem besedilu Montrealska konvencija).
Škoda vključuje smrt, okvare zdravja ali poškodbe potnika, izgubo prtljage, delno izgubo, krajo ali drugačne poškodbe prtljage, ki nastanejo med prevozom na naših letih ali v zvezi z drugimi našimi storitvami. Dodatno pomeni škodo zaradi zamude v prevozu potnikov ali prtljage.
Dan pomeni koledarski dan in vključuje vseh sedem dni v tednu. Za pošiljanje obvestil ne upoštevamo dneva, ko je sporočilo odposlano. Za ugotavljanje, ali je vozovnica veljavna, ne upoštevamo dneva, ko je vozovnica izdana ali ko se je začel prvi let.
Elektronski kupon pomeni elektronski kupon za let ali drug vrednostni dokument v naši zbirki podatkov.
Elektronska vozovnica pomeni vozovnico v nepapirni obliki, ki smo jo izdali ali je bila izdana v našem imenu in je shranjena v naši zbirki podatkov (načrt potovanja in potrdilo o nakupu vozovnice, ki smo ga izdali ali je bilo izdano v našem imenu, elektronske kupone in, če je to primerno, vstopni dokument).
Prevoznina pomeni plačilo za prevoz potnikov na določeni progi, ki ga odobrijo pristojni letalski organi.
Kupon za let pomeni tisti del vozovnice, na katerem je zapis "Good for passage" (velja za prevoz). Pri elektronski vozovnici to pomeni elektronski kupon. Kupon za let navaja odhodni kraj in ciljni kraj, med katerima imate pravico do prevoza.
Načrt potovanja in potrdilo o nakupu vozovnice pomeni dokument ali dokumente, ki jih mi ali naši pooblaščeni zastopniki izdamo potnikom, ki potujejo z elektronskimi vozovnicami. Vsebuje ime potnika, podatke o letu in opombe.
Normalna prevoznina pomeni najvišjo prevoznino, ki je odobrena za prevoz v določenem prevoznem razredu.
Potnik pomeni osebo, ki ima vozovnico in se pelje ali se bo peljala na letalu, razen članov posadke.
Potniški kupon ali potrdilo o nakupu vozovnice pomeni del vozovnice, ki ga izdamo mi ali je izdan v našem imenu, in je označen kot tak ter ga obdržite vi.
Uredba (ES)
261/2004
pomeni Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov.
Uredba (ES) 1107/2006 pomeni Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu.
SDR pomeni posebne pravice črpanja (Special Drawing Right), kakor jih določa Mednarodni denarni sklad, te pa se preračunajo v domačo valuto skladno z načinom vrednotenja, ki ga uporablja Mednarodni denarni sklad.
Posebna prevoznina pomeni prevoznino, ki je nižja od normalne prevoznine.
Vmesni postanek pomeni predvideni postanek na vašem potovanju med odhodnim krajem in ciljnim krajem.
Tarifa pomeni objavljene prevoznine, dajatve in/ali sorodne pogoje prevoza nekega prevoznika, ki so bile, če se tako zahteva, vložene pri ustreznih organih.
Tarifni predpisi pomeni odobrene predpise, ki urejajo uporabo tarife (prevoznine).
Takse, pristojbine in dajatve pomeni zneske, ki so objavljeni v sistemu rezervacij in so zbrani ob izdaji vozovnice poleg navedenih prevoznin ter so na vozovnici prikazani ločeno. Pristojbine za rezervacijo, storitve ali izdajo vozovnice niso del teh zneskov.
Vozovnica pomeni dokument, imenovan potniška vozovnica in prtljažni list, ali elektronsko vozovnico, ki smo ju izdali mi ali sta bila izdana v našem imenu in vključujeta pogoje pogodbe, opombe in kupone za lete ter potniške kupone.
Neregistrirana prtljaga pomeni vašo prtljago razen registrirane prtljage (neregistrirano prtljago odnesete s sabo na letalo).
Varšavska konvencija pomeni katerega koli od naslednjih instrumentov, ki velja za pogodbo o prevozu:
a) Konvencija o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, podpisana v Varšavi 12. oktobra 1929 (v nadaljnjem besedilu Varšavska konvencija);
b) Varšavska konvencija, kakor je bila spremenjena v Haagu 28. septembra 1955;
c) Varšavska konvencija, kakor je bila spremenjena z dopolnilnim protokolom št.1 iz Montreala (1975);
d) Varšavska konvencija, kakor je bila spremenjena v Haagu in z dopolnilnim protokolom št.2 iz Montreala (1975);
e) Varšavska konvencija, kakor je bila spremenjena v Haagu in z dopolnilnim protokolom št.4 iz Montreala (1975);
f) Dodatna konvencija iz Guadalajare (1961).

II. člen:Uporabnost

1. Splošno

a) Razen kakor je določeno v 2., 4. in 5. odstavku tega člena, se ti pogoji prevoza uporabljajo le na tistih letih ali delih letov, kjer je na vozovnici za tak let ali del leta v rubriki za prevoznika navedeno naše ime ali naša koda (JP ali ADR).
b) Če ni drugače določeno, se ti pogoji prevoza uporabljajo tudi za brezplačne prevoze.

2. Čarterski leti

Če se prevoz opravlja na podlagi čarterske pogodbe, se ti pogoji prevoza uporabljajo le, če niso v navzkrižju z določbami čarterske pogodbe ali čarterske vozovnice. Pri neskladju med temi pogoji prevoza in določbami, ki jih vsebuje ali na katere se nanaša navedena čarterska pogodba, prevlada slednja.

3. Skupni leti

Na nekaterih progah imamo z drugimi letalskimi prevozniki sklenjen dogovor, poznan kot "skupni let". To pomeni, da lahko let izvaja drug letalski prevoznik, čeprav imate rezervacijo pri nas in imate vozovnico, na kateri je v rubriki za prevoznika navedeno naše ime ali naša koda prevoznika.

4. Prevladujoči zakon

Če so ti pogoji prevoza neskladni s tarifami ali veljavnimi zakoni, ki se uporabljajo za pogodbo o prevozu, ki ste jo sklenili z nami, prevladajo navedene tarife ali zakoni. Če katera koli določba iz teh pogojev prevoza ne velja na podlagi veljavne zakonodaje, ostanejo druge določbe vseeno veljavne.

5. Prevoz v Kanado in ZDA ter iz Kanade in ZDA

  • Ti pogoji prevoza se uporabljajo za prevoz med kraji v Kanadi ali med krajem v Kanadi in krajem izven nje le, če so vsebovani v tarifah, ki veljajo v Kanadi.
  • Ti pogoji prevoza se ne uporabljajo za zračni prevoz, kakor je določen v zveznem zakonu ZDA o letalstvu iz leta 1958.

6. Pogoji prevladajo nad predpisi

Razen kakor je določeno v teh pogojih prevoza, pri neskladnosti med temi pogoji prevoza in morebitnimi drugimi našimi predpisi, ki urejajo nekatere zadeve, prevladajo ti pogoji prevoza.

III. člen: Vozovnice

1. Splošno

Vozovnica je a priori dokazilo o pogodbi o prevozu med prevoznikom in potnikom, ki je imenovan na vozovnici. Pogoji pogodbe, ki so navedeni na vozovnici, so povzetek določb teh pogojev prevoza.

2. Zahteve za veljavnost vozovnice

a) Peljali vas bomo le, če ste potnik, katerega ime je navedeno na vozovnici.Zahtevamo lahko, da nam predložite ustrezne osebne dokumente.

b) Razen pri elektronski vozovnici, če nam ne predložite veljavne vozovnice z ustreznim kuponom za let, vsemi ostalimi neuporabljenimi kuponi za lete in potniškim kuponom, nimate pravice do prevoza na letu. Poleg tega nimate pravice do prevoza tudi, če je vozovnica, ki ste nam jo predložili, poškodovana ali če je bila spremenjena in spremembe nismo opravili mi ali naš pooblaščeni zastopnik. Pri potovanju z elektronsko vozovnico ste upravičeni do prevoza le, če nam predložite osebni dokument s fotografijo in če je bila na vaše ime ustrezno izdana veljavna elektronska vozovnica.

Rezervacija leta v našem elektronskem sistemu rezervacij se izvede le na vašo željo z obremenitvijo vaše kreditne kartice.

c) Vozovnice ni mogoče prenesti. Če vozovnico predloži nekdo, ki ni oseba, ki naj bi se prevažala z vozovnico, ali ki ima pravico do povračila v zvezi z vozovnico, nismo odgovorni upravičeni osebi, če smo v dobri veri zagotovili prevoz ali izplačali povračilo osebi, ki je predložila vozovnico.

d) Nekaj vozovnic prodajamo po znižanih cenah prevoznin in so lahko deloma ali v celoti nevračljive. Če imate tako vozovnico, ki je popolnoma neuporabljena, in vam je potovanje onemogočeno zaradi izrednih okoliščin, vam bomo lahko, če nas boste o tem nemudoma obvestili in nam predložili dokaze o obstoju takih izrednih okoliščin, dali dobroimetje za nevračljivi znesek prevoznine za prihodnja potovanja z nami (pri čemer vam bomo odbili primerno upravno pristojbino).

Izberite prevoznino, ki najbolj ustreza vašim potrebam in zavarujte se za primere, ko bi morda morali preklicati vozovnico.

e) Vaša vozovnica je in vedno ostaja naša last, če so jo izdali naši pooblaščeni zastopniki ali smo jo izdali mi. Če je vašo vozovnico izdal drug prevoznik ali je bila izdana v njegovem imenu, je vozovnica last letalskega prevoznika, ki jo je izdal.

f) Nadomestne vozovnice

(i) Na zahtevo bomo vašo vozovnico nadomestili z novo, če ste vozovnico ali del vozovnice izgubili, če je vozovnica poškodovana ali če je nimate pri sebi in nam je ne morete predložiti, ali če na vaši vozovnici manjka eden ali več neuporabljenih kuponov za let ali potniških kuponov. To bomo storili le, če smo izvirno vozovnico izdali mi ali naš pooblaščeni zastopnik, če podpišete pogodbo, da nam boste povrnili stroške in izgube (do vrednosti izvirne vozovnice), ki bi jih lahko imeli mi ali drugi letalski prevoznik, če bi bila vozovnica zlorabljena, in če dokažete, da ste imeli veljavno vozovnico. Zaradi naše malomarnosti od vas ne bomo terjali povračila za izgube. Za izdajo nove vozovnice lahko zaračunamo primerno upravno pristojbino, razen če smo izgubo ali poškodbo povzročili mi ali naš pooblaščeni zastopnik.

(ii) Če nam ne morete dokazati, da ste imeli veljavno vozovnico, ali če ne podpišete pogodbe, lahko zahtevamo, da za nadomestno vozovnico plačate ceno polne vozovnice. Povračilo vam bomo izplačali, če in ko bomo prepričani, da izvirna vozovnica ni bila uporabljena pred iztekom roka veljavnosti. Če najdete izvirno vozovnico pred iztekom njenega roka veljavnosti in nam jo izročite, vam bomo takrat izplačali povračilo.

Če naši pooblaščeni zastopniki ali mi nismo izdali vaše vozovnice, morate zahtevati povračilo pri letalskem prevozniku, ki jo je izdal.

g) Če se odločite, da boste za dostop do svojega računa elektronske vozovnice uporabljali številko kartice, morate vsako izgubo ali krajo kartice takoj sporočiti naši ustrezni pisarni in banki ali podjetju za poslovanje s kreditnimi karticami. Potem ko kartico prekličete, je ne morete več uporabljati. Stroški, nastali zaradi zlorabe kartice, do katerih je prišlo, preden ste nas obvestili o izgubi kartice, bremenijo vas. Pravila o odgovornosti pri drugih funkcijah kartice (npr. funkcijah kreditne kartice) ostanejo nespremenjena.

h) Vozovnica je vreden dokument, zato morate primerno ravnati, da jo zavarujete in preprečite izgubo ali krajo.

3. Rok veljavnosti vozovnice

a) Razen če je na vozovnici in/ali v tarifah in ustreznih pogojih določeno drugače, je vozovnica veljavna eno leto od datuma izdaje ali eno leto od datuma prvega potovanja, če ste ga začeli v enem letu od datuma izdaje.

b) Če v roku veljavnosti vozovnice ne morete potovati, ker smo odpovedali let, za katerega imate rezervacijo, ker opustimo načrtovani postanek, ki je vaš odhodni kraj, ciljni kraj ali kraj vmesnega postanka, ker leta ne izvedemo skladno z voznim redom, ker zaradi nas zamudite povezavo, ker zamenjamo razred prevoza ali ne moremo zagotoviti prostora, ki je bil rezerviran, se rok veljavnosti take vozovnice podaljša do našega prvega leta, na katerem je prostor v potovalnem razredu, za katerega je bila plačana prevoznina, ali pa ste upravičeni do povračila v skladu z XI.členom (Povračila).

c) Če pred začetkom potovanja zbolite, tako da ne morete potovati ali pa bi bilo potovanje škodljivo za vaše zdravje, nas morate o tem pred odhodom letala obvestiti in priložiti uradno zdravniško potrdilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki vsebuje naziv institucije, podpis in žig zdravnika ter iz katerega mora biti razvidno, da se potovanje z letalom odsvetuje. V skladu z izkazanim ustreznim zdravniškim potrdilom vam omogočamo: 

- brezplačno spremembo datuma potovanja za termin, ko boste skladno z zdravniškim potrdilom ponovno zdravi za potovanje. Ko nam javite nov datum potovanja, je sprememba datuma brezplačna ob pogoju, da je na voljo sedež v enakem razredu prodaje, za katerega ste plačali prevoznino

- spremembo datuma potovanja za termin, ko boste skladno z zdravniškim potrdilom ponovno zdravi za potovanje. Ko nam javite nov datum potovanja in ni na voljo sedeža v razredu prodaje, za katerega ste plačali prevoznino, je pa na voljo prostor v višjem prodajnem razredu, vam bomo obračunali razliko do višje cene. Razlika je odvisna od zasedenosti mest na izbranem letu.

Če ste zboleli v času, ko ste del poti že opravili in ne morete potovati ali pa bi bilo nadaljevanje potovanja škodljivo za vaše zdravje, nas morate o tem pred odhodom letala obvestiti in priložiti uradno zdravniško potrdilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki vsebuje naziv institucije, podpis in žig zdravnika ter iz katerega mora biti razvidno, da se potovanje z letalom odsvetuje. V skladu z izkazanim ustreznim zdravniškim potrdilom vam omogočamo:

- brezplačno spremembo datuma potovanja za termin, ko boste skladno z zdravniškim potrdilom ponovno zdravi za potovanje. Ko nam javite nov datum potovanja, je sprememba datuma brezplačna ob pogoju, da je na voljo sedež v enakem razredu prodaje, za katerega ste plačali prevoznino

- spremembo datuma potovanja za termin, ko boste skladno z zdravniškim potrdilom ponovno zdravi za potovanje. Ko nam javite nov datum potovanja in ni na voljo sedeža v razredu prodaje, za katerega ste plačali prevoznino, je pa na voljo prostor v višjem prodajnem razredu, vam bomo obračunali razliko do višje cene. Razlika je odvisna od zasedenosti mest na izbranem letu.

Če so z vami, ko ste zboleli, potovali tudi ožji družinski člani ali spremljevalec, brez katerega ne morete potovati (mišljeno za posebne kategorije potnikov), bomo zgoraj navedena določila upoštevali tudi pri obravnavi njihovih vozovnic. 

d) V primeru smrti potnika med potovanjem, ko drugi potniki potujejo v isti skupini kakor umrli potnik, lahko storimo eno ali drugo ali oboje, in sicer:

(i) ne bomo uveljavljali pogojev za minimalno bivanje, ki se uporabljajo za vozovnice članov skupine, ali pa bomo podaljšali veljavnost njihovih vozovnic;

(ii) če član vaše družine umre, kadar začnete potovanje, in nam predložite izvod potrdila o smrti, je mogoče veljavnost vaše vozovnice in vozovnic vaših družinskih članov, ki vas spremljajo, prav tako spremeniti. Veljavnosti vozovnice ne bomo podaljšali za več kot petinštirideset (45) dni od datuma smrti.

4. Uporaba kuponov za let v pravilnem zaporedju

a) Vozovnica, ki ste jo kupili, velja le za prevoz, naveden na vozovnici, od odhodnega kraja prek dogovorjenih krajev postanka do končnega cilja. Prevoznina, ki ste jo plačali, temelji na tarifi za prevoz, ki je naveden na vaši vozovnici. Je bistven del pogodbe, ki smo jo sklenili z vami. Pogodba izključuje odpoved posameznih delov ( kuponov) potovanja.

Vaše vozovnice ne bomo sprejeli in ne bo več veljavna, če ne boste uporabili vseh kuponov v vrstnem redu, kakor je naveden na vozovnici. Če kupon za let katerega koli poleta ni uporabljen, kupon(i) katerega koli naslednjega poleta (v odhodu ali povratku) ni več veljaven.

b) Če želite spremeniti svoj prevoz ali njegov del, se morate pred tem obrniti na nas. Izračunali bomo popravljeno prevoznino za vaš spremenjeni prevoz. Popravljeno prevoznino boste lahko sprejeli ali pa boste ohranili prvotni prevoz, kakor je naveden na vozovnici.

Če bi morali spremeniti kateri koli del svojega prevoza zaradi dogodkov, na katere niste mogli vplivati, nam morate to sporočiti čim prej. Potrudili se bomo, da vas bomo prepeljali do vašega kraja vmesnega postanka ali do končnega cilja, ne da bi preračunali prevoznino.

c)Če boste spremenili prevoz brez našega soglasja, vam bomo zaračunali ceno za potovanje, ki ste ga dejansko opravili. Plačati boste morali morebitno razliko med ceno, ki ste jo plačali, in celotno ceno spremenjenega prevoza.

Če je popravljena prevoznina nižja od tiste, ki ste jo že plačali, vam bodo naši pooblaščeni zastopniki ali mi povrnili razliko.

d) Posebno bodite pozorni na to, da medtem ko se zaradi nekaterih sprememb vašega prevoza prevoznina ne bo spremenila, lahko druge, kot so sprememba odhodnega kraja, neuporaba prvega kupona za let v vozovnici ali sprememba smeri potovanja, povzročijo povečanje prevoznine. Mnoge prevoznine veljajo le za potovanje na datume in za lete, ki so navedeni na vozovnici. Morda teh sploh ne boste mogli spremeniti ali pa samo proti plačilu dodatne pristojbine.

e) Sprejeli bomo vsak kupon za let iz vaše vozovnice za prevoz v razredu storitve na dan in za let, za katerega imate rezervacijo. Če izdamo vozovnico brez navedene rezervacije, lahko rezervacijo opravite pozneje, vendar bodo vaše možnosti za to odvisne od pogojev ustrezne prevoznine in od razpoložljivih prostih sedežev na izbranem letu.

f) Če rezervacije ne boste preklicali pred iztekom skrajnega roka prijave na vaš let in ne boste prišli na letalo, bomo preklicali vaše rezervacije povratnega ali nadaljnjih letov. Če pa nas boste obvestili vnaprej, vaših rezervacij nadaljnjih letov ne bomo preklicali.

5. Naše ime in naslov na vozovnicah

Naše ime je na vozovnici lahko okrajšano na našo kodo letalskega prevoznika ali drugače. Šteje se, da je naš naslov odhodno letališče, navedeno nasproti prve okrajšave našega imena v rubriki za prevoznika na vozovnici, oziroma pri elektronski vozovnici, kakor je za prvi del našega leta navedeno v načrtu potovanja in potrdilu o nakupu vozovnice.

IV. člen: Vmesni postanki

Vmesni postanki se lahko dovolijo na dogovorjenih krajih postanka v skladu z zahtevami vlade ali z našimi predpisi in le, če so predvideni v vozovnici.

V. člen: Prevoznine, takse, pristojbine in dajatve

1. Splošno

Vaša prevoznina velja le, da vas prepeljemo z letališča v odhodnem kraju na letališče v ciljnem kraju, razen če ni izrecno določeno drugače. Ne vključuje storitev kopenskega prevoza med letališči ali med letališčem in središčem mesta.

2. Veljavne prevoznine

Veljavne prevoznine so tiste, ki jih objavimo mi ali so objavljene v našem imenu. Naši pooblaščeni zastopniki ali mi bomo prevoznino za vašo vozovnico izračunali na podlagi naše tarife, ki velja na datum izdaje vozovnice. Prevoznina velja za potovanje na določen datum in za načrt potovanja, kakor je naveden na vaši vozovnici. Če spremenite načrt ali datume potovanja, lahko to vpliva na znesek prevoznine, ki jo plačate.

3. Takse, pristojbine in dajatve

Plačati morate vse veljavne takse, pristojbine in dajatve, ki jih določi ali odobri vlada ali drugi organi, upravitelji letališča ali prevozniki in veljajo na datum potovanja. Vse takse, pristojbine in dajatve se ne plačajo ob izdaji vozovnice in morda boste morali takse, pristojbine ali dajatve plačati neposredno ustreznim organom ob prijavi na let. Če vozovnice ne uporabite, lahko zahtevate vračilo taks, pristojbin in dajatev, ki ste jih že plačali, razen če so določene kot nevračljive.

4. Valuta

Prevoznine in vse takse, pristojbine ali dajatve se plačajo v valuti, ki je za nas sprejemljiva, po menjalnem tečaju, ki ga določimo ob izdaji vozovnice. Pri plačilu s kreditno kartico se lahko znesek, za katerega bremenimo lastnika kreditne kartice, zaradi pretvorbe valut razlikuje od zneska, za katerega je podjetje za poslovanje s kreditnimi karticami bremenilo lastnika kartice. Zaradi teh razlik lastnik kreditne kartice ni upravičen do zahtevka proti nam.

VI. člen: Rezervacije

1. Zahteve za rezervacijo

a) Rezervacije niso potrjene, dokler jih naš pooblaščeni zastopnik ali mi ne evidentiramo kot sprejete. Na zahtevo vam bomo rezervacijo pisno potrdili.

b) Če ne izdamo vozovnice kot dogovorjeno z vami, lahko prekličemo vašo rezervacijo. Rezervacijo lahko brez obveznosti z vaše strani prekličete tudi, kadar koli se o tem dogovorite z nami. Ob izdaji vozovnice nekatere prevoznine vsebujejo pogoje, ki omejujejo ali izključujejo pravico do spreminjanja ali preklica rezervacije.

2. Rok za plačilo vozovnice

Če vozovnice ne plačate ali se z nami ne dogovorite za kreditiranje do roka, ki ga je določil naš pooblaščeni zastopnik ali smo ga določili mi, lahko prekličemo vašo rezervacijo.

3. Osebni podatki

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko uporabimo za izvedbo rezervacije, izdajo vozovnice, zagotovitev prevoza ter sorodnih storitev in možnosti, računovodstvo, izstavljanje in pregled računov, preverjanje kreditnih ali drugih plačilnih kartic, nadzor vstopa v državo in carinsko kontrolo, varnost, upravne in pravne namene, statistične analize, izvajanje programov za pogoste potnike in za odnose s potniki. Pooblaščate nas, da te podatke izključno za te namene hranimo in obdelamo ter jih posredujemo našim uradom, uradom naših pooblaščenih zastopnikov, vladnim službam in organom pregona, drugim prevoznikom in drugim podjetjem, ki sodelujejo pri zagotavljanju vašega prevoza ali sorodnih storitev ali možnosti, podjetjem za obdelavo podatkov, ki poslujejo za nas, ter podjetjem za upravljanje kreditnih in drugih plačilnih kartic.

Če ste nam pustili podatke koga poklicati v slučaju letalske nesreče ali incidenta, bomo te podatke uporabili samo v komunikaciji z državnimi organi ter sledili njihovim navodilom.

Poleg tega, lahko uporabljamo osebne podatke ki ste nam jih dali pri ukrepih preprečevanja vašega neprimernega vedenja na krovu letala. Ukrenili bomo vse varnostne ukrepe za zaščito drugih oseb na krovu, tovora in letala in izdali vam rdeči karton kako bi preprečili vaš naknadni prevoz na svojih poletih. Uvrstili vas bomo na svojo sivo listo nezaželenih potnikov če vam prepovemo potovanje z nami za določen čas, ali na črno listo, če vam trajno prepovemo potovanje z nami.

Vaši osebni podatki se bodo uporabili na sodišču, če je to potrebno.

4. Določeni sedeži niso zagotovljeni

Prizadevali si bomo upoštevati vnaprejšnje želje glede sedežev, ne moremo pa zagotoviti določenih sedežev, čeprav je vaša rezervacija potrjena. Pridržujemo si pravico, da kadar koli, tudi po vkrcanju v letalo, spremenimo vaš sedež, saj je to lahko nujno zaradi operativnih ali varnostnih razlogov.

5. Manipulativni stroški zaradi nezasedenega prostora

Če svoje rezervacije ne uporabite, vam lahko zaračunamo ustrezne manipulativne stroške, razen v primerih potovanj z vozovnico, za katero se prevoznina ne vrača.

6. Ponovna potrditev rezervacije

Morda boste morali v določenem roku ponovno potrditi rezervacije nadaljnjih ali povratnih letov. Obvestili vas bomo, kdaj zahtevamo ponovno potrditev rezervacije ter kako in kje jo morate opraviti. Vendar pa morate preveriti zahteve drugih prevoznikov, ki sodelujejo pri izvedbi vašega potovanja. Če rezervacije ne potrdite ponovno, kadar se to zahteva, se vaše rezervacije nadaljnjih ali povratnih letov lahko prekličejo.

7. Preklic rezervacije nadaljnjih letov

Če ne uporabite rezervacije in če nas o tem ne obvestite vnaprej, se vaše rezervacije nadaljnjih ali povratnih letov lahko prekličejo.

VII. člen: Prijava na let in vkrcanje

Roki prijave na let so različni, zato morate za prijavo predvideti dovolj časa. Opraviti morate postopek prijave na let, kar pomeni, da prejmete vstopni kupon za vaš let. Prijavo na let morate opraviti najpozneje v roku, ki ga pisno določimo, ter dovolj zgodaj pred odhodom, da se lahko opravijo vse administrativne formalnosti in postopki v zvezi z odhodom (ali, če roka nismo pisno določili, najpozneje 45minut pred načrtovanim časom odhoda z letališča Skupnosti ali 60minut za invalidne potnike in potnike z zmanjšano mobilnostjo).

1. Za vse nadaljnje lete na vašem potovanju se morate pozanimati, kakšni so roki prijave na let.
2. Na izhodu za vkrcanje potnikov morate biti najpozneje ob času, ki vam ga določimo ob prijavi na let.
3. Vašo rezervacijo lahko prekličemo, če se ne prijavite pravočasno, če ne pridete na izhod za vkrcanje potnikov pravočasno ali če pridete brez potrebnih dokumentov (kakor je določeno v 2.odstavku XIV.člena) in torej niste pripravljeni za potovanje.
4. Če se potnik ne pojavi pravočasno, da bi opravil formalne postopke pred načrtovanim odhodom, leta ne bomo odlašali.

Za izgubo ali stroške, ki bi jih imeli zato, ker se ne držite rokov prijave na let ali ker na izhod za vkrcanje ne pridete pravočasno, ne odgovarjamo.

VIII. člen: Zavrnitev in omejitev prevoza

1. Naša pravica do zavrnitve prevoza

Vaš prevoz ali prevoz vaše prtljage lahko odklonimo, če smo vas prej pisno obvestili, da vas po datumu takega obvestila ne bomo prevažali na naših letih, ali če se je zgodilo ali upravičeno menimo, da se lahko zgodi eno ali več od naslednjega:

a) tak ukrep je potreben, da bi izpolnjevali veljavne zakone, predpise ali odredbe države ali federalne države, iz katere, v katero ali prek katere letimo;

b) s prevažanjem vas ali vaše prtljage bi bila lahko ogrožena varnost, zdravje, udobje ali dobro počutje drugih potnikov ali posadke;

c) zaradi svojega psihičnega ali fizičnega stanja, tudi zaradi vpliva alkohola ali mamil, lahko škodite sebi, potnikom, posadki ali lastnini;

d) na prejšnjem letu ste se neprimerno obnašali in upravičeno domnevamo, da boste to ponovili;

e) zavrnili ste varnostni pregled sebe ali vaše prtljage;

f) niste plačali veljavnih prevoznin, taks, pristojbin ali dajatev;

g) videti je, da nimate veljavnih dokumentov, da želite vstopiti v državo, v kateri ste lahko le v tranzitu ali za katero nimate veljavnih potovalnih dokumentov, da želite uničiti dokumente med letom ali ne želite predati potovalnih dokumentov posadki proti izdaji potrdila, kadar od vas to zahtevajo;

h) predložite vozovnico, ki je bila kupljena nezakonito, je bila kupljena pri nepooblaščeni osebi in ne pri nas ali pri našem pooblaščenem zastopniku, je bila prijavljena kot izgubljena ali je ponarejena, ali ne morete dokazati, da ste oseba, ki je navedena na vozovnici;

i) ne uporabite kuponov v pravilnem zaporedju ali predložite vozovnico, ki je bila izdana ali spremenjena, vendar ne pri nas ali pri našem pooblaščenem zastopniku, ali je poškodovana;

j) ne upoštevate naših varnostnih navodil;

k) že kdaj prej ste storili eno od zgoraj navedenih dejanj ali opustitev;

l) našemu letališkemu osebju ali posadki letala ste grozili, jih zmerjali ali žalili;

m) do našega letališkega osebja ali posadke letala ste se vedli neprimerno, zmerljivo, žaljivo ali nasilno;

n) namerno ste posegali v delo članov posadke letala, ki so opravljali svoje dolžnosti;

o) urad za priseljevanje v državi, kamor potujete ali v državi, kjer imate vmesni postanek, nam je ustno ali pisno sporočil svojo odločitev, da vam ne dovoli vstopa v državo, čeprav imate ali je videti, da imate, veljavne potovalne dokumente;

p) niste nam dovolili fotokopirati ali skenirati vaših potovalnih dokumentov;

r) niste nam posredovali podatkov, ki jih o vas zahteva državni organ;

s) niste predložili vozovnice, vstopnega kupona ali potovalnih dokumentov, ko smo vas prosili za to;

t) niste opravili postopka prijave na let do izteka roka prijave na let ali niste prišli pravočasno do izhoda za vkrcanje.

2. Potniki z zmanjšano mobilnostjo ali s posebnimi potrebami

Otroke brez spremstva, osebe z zmanjšano mobilnostjo, nosečnice, bolnike ali druge osebe, ki potrebujejo posebno pomoč, bomo prevažali le po predhodnem dogovoru.

Otroci, mlajši od dveh let, lahko potujejo le, če vsakega od njih spremlja odrasla oseba.

Otroci, mlajši od petih let, lahko potujejo le v spremstvu odrasle osebe, tj. osebe, stare najmanj 18let oziroma najmanj 16let, če je ta oseba brat ali sestra zadevnega otroka.

Otroci med petim in enajstim letom starosti brez spremstva odrasle osebe lahko potujejo le z našim predhodnim soglasjem in morajo biti prijavljeni kot »mladoletniki brez spremstva«. Za njihov prevoz veljajo posebni predpisi, ki jih lahko dobite na vseh naših prodajnih mestih. Za prevoz mladoletnikov se zaračuna dodatek.

Invalidne potnike ali potnike z zmanjšano mobilnostjo, ki so nas ob rezervaciji obvestili o svoji invalidnosti ali posebnih zahtevah, ki bi jih lahko imeli, sprejmemo v prevoz, razen kadar to ni mogoče zaradi varnostnih razlogov. Zaradi izpolnjevanja varnostnih zahtev lahko zahtevamo, da mora invalidnega potnika ali potnika z zmanjšano mobilnostjo spremljati druga oseba, ki je sposobna nuditi pomoč. Ob rezervaciji nam morate posredovati informacije o opremi za omogočanje mobilnosti invalidnih oseb ali oseb z zmanjšano mobilnostjo, tako da lahko potrdimo razpoložljivost mest ter skladnost z varnostnimi zahtevami in ustrezno zakonodajo v zvezi z nevarnimi predmeti (za električni invalidski voziček najmanj 48ur pred odhodom). Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh, da spremljevalcu dodelimo sedež poleg invalidnega potnika. Po potrebi potniku z zmanjšano mobilnostjo pomagamo pri dostopu do toaletnih prostorov na letalu. Invalidnim potnikom in potnikom z zmanjšano mobilnostjo nudimo pomoč brez doplačila.

Če invalidnim potnikom in potnikom z zmanjšano mobilnostjo ter njihovim spremljevalcem zavrnemo prevoz, imajo pravico do povračila stroškov ali do spremembe poti, če so izpolnjene varnostne zahteve.

Zagotovljen je prevoz psov vodnikov, medicinske opreme in največ dveh kosov opreme za omogočanje mobilnosti, ki se lahko prevaža v zračnem prevozu, na posameznega invalidnega potnika.

Skladno z Uredbo (ES) 261/2004 mora dejanski letalski prevoznik prednostno zagotoviti prevoz osebam z zmanjšano možnostjo gibanja in vsem osebam ali psom vodičem, ki jih spremljajo kakor tudi otrokom brez spremstva. V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta in kakršnih koli zamud, imajo osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja in osebe, ki jih spremljajo, kakor tudi otroci brez spremstva pravico do oskrbe v skladu s členom 9 Uredbe (ES) 261/2004, ko je to mogoče.

3. Omejitev teže

Če bi bila največja dovoljena teža letala ali sedežne zmogljivosti presežena/-e, po lastni presoji ustrezno odločimo, katerih predmetov ali potnikov ne bomo peljali.

IX. člen: Prtljaga

Za prevoz prtljage uporabljamo kosovni sistem.

1. Brezplačna prtljaga

Ob upoštevanju pogojev in omejitev, ki veljajo za vaš let, lahko kakšen kos prtljage prevažate brezplačno. Količina prtljage, ki jo lahko prevažate brezplačno, je navedena na vaši vozovnici oziroma pri elektronski vozovnici na vašem načrtu potovanja in potrdilu o nakupu vozovnice. Če ste v dvomih, se o podrobnostih glede dovoljene brezplačne prtljage in o naših predpisih glede prtljage posvetujte z nami ali z našim pooblaščenim zastopnikom.

Teža posameznega kosa registrirane prtljage ne sme presegati 23 kilogramov, neregistrirane prtljage pa 8 kilogramov.

2. Presežek prtljage

Za prevoz prtljage, ki presega dovoljeno težo brezplačne prtljage, morate plačati določen znesek. Cenik na zahtevo dobite pri nas.

3. Nesprejemljiva prtljaga

a) V prtljagi (registrirani in neregistrirani) ne smete prenašati naslednjega:

(i) predmetov, ki bi lahko ogrožali varnost letala, oseb ali lastnine na letalu. Taki predmeti so med drugim navedeni v tehničnih navodilih Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) za varen zračni prevoz nevarnih snovi, v predpisih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih snoveh in v naših predpisih (dodatne informacije na zahtevo dobite pri nas);

(ii) predmetov, katerih prevoz je prepovedan z veljavnimi zakoni, predpisi ali odredbami države, iz katere, v katero ali prek katere potujete;

(iii) predmetov, za katere upravičeno menimo, da so neprimerni za prevoz zaradi svoje teže, velikosti, oblike, vsebine ali vrste, ali ki so krhki ali pokvarljivi. Pri odločanju, ali so predmeti neprimerni za prevoz, upoštevamo vrsto letala, ki se uporablja.

b) Strelnega orožja ali streliva razen lovskega in športnega ni mogoče prevažati kot prtljago. Lovsko in športno strelno orožje ali strelivo se lahko sprejme kot registrirana prtljaga na podlagi naših predpisov. Strelno orožje mora biti izpraznjeno, imeti mora pritrjeno varnostno zaklopko in biti primerno zapakirano. Za prevoz streliva se upoštevajo predpisi ICAO in IATA o nevarnih snoveh.

c) Prepričajte se, ali imate vse dokumente, ki jih potrebujete za strelno orožje in strelivo. Če jih nimate, se lahko odločimo, da orožja ne bomo peljali.

d)Po svoji presoji lahko kot registrirano prtljago sprejmemo starinsko strelno orožje in meče, predmete, s katerimi je mogoče ali se zdi, da je mogoče sprožiti izstrelek ali povzročiti poškodbo, koničasto in ostro orožje, ostre predmete, topo orodje, nože in podobne predmete. Vnos takih predmetov v kabino letala ni dovoljen.

e) Krhkega ali pokvarljivega blaga ne smete pakirati v prtljago, oddano v prtljažni prostor letala. V registrirani prtljagi ne smete imeti krhkega ali pokvarljivega blaga ali predmetov posebne vrednosti, kot so denar, nakit, krzno, drage kovine, srebrnina, starine, ročni izdelki, slike ali druga umetniška dela, računalniki, osebne elektronske naprave, vrednostni papirji, obveznice ali druge dragocenosti, poslovni dokumenti, potni listi, potovalni dokumenti, življenjsko pomembna zdravila, zdravniška spričevala in drugi osebni dokumenti ali predmeti.

f) Preveriti morate, ali morebitne omejitve veljajo za prevoz živil.

g) Za izgubo ali poškodbo predmetov, katerih vnos je prepovedan, ne odgovarjamo. Če imate kljub prepovedi v prtljagi predmete iz 3.odstavka tegačlena, ne odgovarjamo za njihovo morebitno izgubo ali poškodbe.

4. Naša pravica do zavrnitve prevoza

a) Ob upoštevanju točk b) in c) 3.odstavka IX.člena za prevoz med prtljago ne bomo sprejeli predmetov iz 3.odstavka IX. člena, ob odkritju pa lahko zavrnemo nadaljnji prevoz takih predmetov.

b) Med prtljago lahko zavrnemo prevoz katerega koli predmeta zaradi njegove velikosti, oblike, teže, vsebine ali vrste ali zaradi varnostnih ali operativnih razlogov ali zato, ker bi lahko škodil udobju in dobremu počutju drugih potnikov. Če tako prtljago prevzamemo za prevoz, mora biti označena z nalepko »omejena odgovornost« (»Limited Liability Release«), s čimer omejimo našo odgovornost v primeru poškodbe ali izgube.

c) Sprejem prtljage lahko zavrnemo, če upravičeno menimo, da ni pravilno in varno zavita ali zapakirana v primerni embalaži.

5. Pravica do preiskave, pregleda in rentgenskega pregleda oseb in prtljage

a) Zaradi varnostnih razlogov lahko od vas zahtevamo, da nam dovolite, da vas preiščemo in pregledamo, ter da preiščemo, pregledamo ali rentgensko pregledamo vašo prtljago. Vašo prtljago bomo vedno poskušali preiskati, pregledati ali rentgensko pregledati v vaši prisotnosti. Če pa vas ne moremo prositi za dovoljenje, lahko vašo prtljago preiščemo tudi v vaši odsotnosti zaradi prepoznavanja prtljage po vsebini (torbe brez oznak, brez imena itd.) ali za to, da bi ugotovili, ali imate oziroma ali so v vaši prtljagi predmeti iz točke a) 3. odstavka IX.člena ali strelno orožje, strelivo ali orožje, ki nam ga niste prijavili v skladu s točko b) ali c) 3.odstavka IX.člena. Če nočete izpolniti take zahteve, lahko zavrnemo prevoz vas in vaše prtljage.

Če vas preiskava ali pregled poškoduje ali če preiskava, pregled ali rentgenski pregled poškoduje vašo prtljago, za tako poškodbo ne odgovarjamo, razen če je nastala zaradi naše napake ali malomarnosti. Prepovedane predmete, ki jih najdemo v vaši prtljagi, lahko zasežemo in pri tem ne prevzemamo odgovornosti.

b) Varnostni organi nekaterih držav zahtevajo, da je registrirana prtljaga zaklenjena tako, da jo je mogoče odpreti v vaši odsotnosti brez možnosti njene poškodbe. Odgovorni ste, da se seznanite s takimi zahtevami in jih upoštevate.

6. Registrirana prtljaga (prtljaga, oddana v prtljažni prostor letala)

a) Vsak kos registrirane prtljage morate pred oddajo označiti s svojim imenom.

b) Za vsak kos registrirane prtljage bomo izdali prtljažni listek.

c) Vašo registrirano prtljago bomo prevažali z istim letalom kakor vas, razen če se zaradi varnostnih ali operativnih razlogov ne odločimo, da jo bomo prepeljali z drugim letom. Če se vaša registrirana prtljaga prevaža s poznejšim letom, vam jo bomo dostavili, kamor koli bo mogoče ob upoštevanju lokalnih razmer, razen če veljavni zakoni določajo, da morate biti navzoči pri carinskem pregledu, ali če tako zahtevamo mi. Če vam registrirane prtljage ne bomo mogli dostaviti, vas bomo obvestili, da jo prevzamete v primernem roku, sicer vam bomo lahko zaračunali ležarino.

d) Zagotoviti morate, da je vaša registrirana in neregistrirana prtljaga dovolj robustna in stabilna, da vzdrži običajne razmere zračnega prevoza, ne da bi utrpela poškodbe razen običajne obrabe, ter da je ustrezno zaklenjena v skladu z določbami točke b) odstavka

5.IX.člena, po katerih ste odgovorni, da se seznanite z vsemi takimi zahtevami in jih upoštevate.

7. Prijava presežne vrednosti in cenik

Zaenkrat vam te storitve ne omogočamo.

Če v svoji prtljagi prevažate predmete večje vrednosti, vam predlagamo, da se pozanimate, ali jih je mogoče zavarovati pri zavarovalnici.

8. Neregistrirana prtljaga (prtljaga, ki jo imate na letalu pri sebi)

a) Za prtljago, ki jo lahko vzamete s seboj v letalo, smo določili največje mere in težo. Dovoljen je le en kos neregistrirane prtljage na osebo. Biti mora tak, da ga lahko položite pod sedež pred seboj ali v predal za prtljago v kabini letala. Če vaše prtljage ni mogoče tako shraniti, če je pretežka ali če zaradi katerega koli razloga velja, da ne ustreza varnostnim zahtevam, jo morate prijaviti kot registrirano prtljago.

b) Predmeti, ki niso primerni za prevoz v prtljažnem prostoru letala (npr. občutljivi glasbeni instrumenti), bodo sprejeti le za prevoz v kabini, če nas o tem obvestite vnaprej in če vam izdamo dovoljenje. Za to storitev vam lahko zaračunamo posebno ceno. Podroben cenik dobite pri nas ali našem pooblaščenem zastopniku.

c) Kadar se let izvaja z manjšim letalom, lahko od vas zahtevamo, da svojo neregistrirano prtljago pustite pred vstopom na letalom. Tako prtljago bomo pri izhodu za vkrcanje (ali najpozneje pred letalom) označili kot prtljago za »izročitev ob letalu« (»Delivery At Aircraft«) in vam jo takoj po pristanku dostavili ob vratih letala, kjer jo boste morali prevzeti sami. V tem primeru poskrbite, da iz prtljage, preden jo pustite ob letalu, kjer jo bomo naložili v prtljažni prostor letala, vzamete dragocene predmete, potovalne dokumente, elektronske naprave, kot so mobilni telefoni, prenosni osebni računalniki ali digitalne kamere, ali druge občutljive predmete.

9. Prevzem in dostava registrirane prtljage

 a) Svojo registrirano prtljago morate prevzeti takoj, ko je pripravljena za prevzem na vašem ciljnem letališču ali v kraju vmesnega postanka. Če je ne prevzamete v primernem roku, vam lahko zaračunamo ležarino. Če svoje registrirane prtljage ne prevzamete v treh (3) mesecih od takrat, ko je pripravljena na prevzem, jo lahko uničimo in zaradi tega do vas nimamo nobene odgovornosti.

b) Prtljago je mogoče oddati in registrirati izključno za letalski prevoz. Kadar vam skupaj z letalskim prevozom nudimo tudi cestni prevoz  zunanjega ponudnika pod oznako JP od/do letališča, je oddaja in prevzem ter transport prtljage od ali do vozila vaša dolžnost

c) Registrirano prtljago lahko prevzame le imetnik prtljažnega listka  in odrezka. Vendar pa nismo odgovorni za preverjanje, ali je imetnik odrezka prtljažnega listka  upravičen do prevzema prtljage.

d) Če oseba, ki želi prevzeti registrirano prtljago, nima odrezka prtljažnega listka  in tako ne more identificirati prtljage, ji izdamo prtljago le pod pogojem, da nam zadovoljivo dokaže, da je upravičena do prevzema prtljage.

10. Živali

Živali bomo prevažali le pod naslednjimi pogoji:

a) Zagotoviti morate, da so živali, kot so psi in mačke, v primernih in varnih kletkah, pri čemer nam morate predložiti zdravniška spričevala in potrdila o cepljenjih, vstopna dovoljenja, tranzitna dovoljenja, izstopna dovoljenja in druge dokumente, ki jih za živali zahtevajo vstopne ali tranzitne države. Če tega ne storite, lahko prevoz živali zavrnemo. Za tak prevoz lahko določimo druge pogoje, ki so na voljo na zahtevo.

b) Razen psov vodnikov, ki spremljajo invalidne osebe, živali in njihove kletke niso del brezplačne prtljage in boste zanje morali plačati po tarifi za presežek prtljage.

c) Psi vodniki za invalidne osebe, kakor tudi kletke in hrana zanje, se prevažajo brezplačno poleg običajne brezplačne prtljage, pod pogoji, ki jih določimo mi in so na voljo na zahtevo.

d) Prevoz živali bomo opravili le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost. Za poškodbe ali izgubo, bolezen ali smrt živali, ki smo jo sprejeli v prevoz, nismo odgovorni, razen če gre za našo malomarnost.

e) Nismo odgovorni za izgube, ki jih utrpite zato, ker nimate zdravstvenih spričeval in potrdil o cepljenih, vstopnih dovoljenj, tranzitnih dovoljenj, izstopnih dovoljenj ali drugih dokumentov, ki so potrebni za vaše živali. Povrniti nam morate morebitne kazni, stroške, nadomestila za izgubo ali odgovornost, ki smo jih plačali ali utrpeli zato, ker niste imeli takih dokumentov.

X. člen: Vozni redi, odpovedi letov, zamude, odškodnina za zavrnitev vkrcanja in boljša/slabša namestitev

1. Vozni redi

a) Časi letov, ki so prikazani na naših voznih redih, se lahko od datuma objave do datuma vašega dejanskega potovanja spremenijo. Zaradi razlogov, na katere ne moremo vplivati, je včasih sprememba časa leta tudi nujna. Zato vam ne jamčimo za čase leta, ki so navedeni na voznem redu, in tudi niso del vaše pogodbe o prevozu z nami.

b) Preden sprejmemo vašo rezervacijo, vam mi ali naši pooblaščeni zastopniki povemo predvideni čas odhoda vašega leta, ki bo tudi naveden na vaši vozovnici. Predvideni čas odhoda vašega leta lahko spremenimo potem, ko smo vozovnico že izdali. Če boste nam ali našim pooblaščenim zastopnikom posredovali podatke, po katerih lahko stopimo v stik z vami, vas bomo o morebitnih spremembah obvestili.

2. Odpoved, zamuda, sprememba smeri leta

Sprejeli bomo vse primerne ukrepe, da bi se izognili zamudam pri prevozu vas in vaše prtljage in upoštevali objavljene vozne rede, ki veljajo na datum potovanja. Pri izvajanju takih ukrepov in zato, da bi preprečili odpovedi letov, bomo morda morali uporabiti nadomestno letalo in/ali storitve drugega letalskega prevoznika.

Glede na okoliščine vaše pravice kot potnika lahko spadajo v okvir različnih programov zaščite potnikov.  Podrobnosti v zvezi z Uredbo (ES) št. 261/2004 najdete tukaj.

Če ima let zamudo, vam lahko ponudimo pomoč, v primeru odpovedanega leta pa vam ponudimo primerno pomoč v skladu s pričakovanim časom odhoda.

Potniki z zmanjšano mobilnostjo in osebe, ki jih spremljajo, ter otroci brez spremstva imajo pravico do čimprejšnje oskrbe.

Odpoved leta:

Razen če Varšavska konvencija ali Montrealska konvencija ne določa drugače, bomo, če odpovemo let ali se ne ustavimo v ciljnem kraju vašega potovanja ali kraju postanka, po vaši izbiri storili eno od naslednjega:

a) čim prej vas bomo po spremenjeni poti prepeljali do vašega končnega cilja, navedenega na vozovnici, pod primerljivimi pogoji prevoza, pri čemer vas bomo

(i) brez doplačila prepeljali na drugem rednem letu, na katerem imamo prost sedež, in po potrebi podaljšali veljavnost vaše vozovnice. Če je vaš prihod v ciljni kraj ali kraj postanka poznejši od načrtovanega, ste lahko upravičeni do odškodnine; ali

(ii) prepeljali na vam ustrezen poznejši datum, glede na razpoložljivost sedežev.

Prevoz po spremenjeni poti bomo po lastni presoji opravili z uporabo naših letov ali letov drugega prevoznika ali na drug način, za katerega se boste dogovorili z nami. Če bo vas bomo prepeljali po spremenjeni poti, vam ne bomo zaračunali dodatnih stroškov. Če so prevoznina, takse, pristojbine in dajatve za potovanje po spremenjeni poti nižje od zneska, ki ste ga plačali, vam bomo povrnili razliko; ali

b) če za vas nobena od zgoraj navedenih možnosti ni sprejemljiva, vam bomo povrnili plačane zneske v skladu z določbami iz 2.odstavka XI.člena.

Če imate potrjeno rezervacijo in vozovnico ter o odpovedi leta niste obveščeni, ste lahko upravičeni do odškodnine. Do odškodnine niste upravičeni, če lahko dokažemo, da je bila odpoved leta posledica izrednih okoliščin, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi uporabili vse primerne ukrepe.

Navedene rešitve so edine in izključne možnosti, ki so vam na razpolago, in do vas ne bomo imeli nobenih drugih obveznosti, razen če Varšavska konvencija ali Montrealska konvencija določa drugače.

Če potujete brezplačno (ali po posebni znižani tarifi, ki ni na voljo širši javnosti), morda ne boste imeli enakih pravic kot drugi potniki (razen če potujete v okviru programa za pogoste potnike).

Če potujete s čarterskim letom, se lahko vaše pravice glede povračila stroškov vozovnice razlikujejo od pravic, ki veljajo za potovanja z rednimi leti.

Zamuda leta:

Če leta ne izvedemo v skladu z voznim redom, vam bomo po dveh urah ponudili pomoč in oskrbo glede na oddaljenost leta in, kadar je zamuda najmanj pet ur, povračilo stroškov v skladu z 2. odstavkom XI. člena.

Pomoč in oskrbo lahko omejimo ali odklonimo, če bi zaradi njiju nastala dodatna zamuda. Prevoz do vašega končnega cilja po spremenjeni poti bomo zagotovili izključno po lastni presoji in zaradi tega ne boste upravičeni do odškodnine.

Za primere, ki jih ne ureja Uredba (ES) št. 261/2004, veljajo določila Varšavske ali Montrealske konvencije.

Izgubljena povezava:

Če zaradi nas zamudite naslednji let, za katerega imate potrjeno rezervacijo na isti ali vezani vozovnici, bomo storili eno od naslednjega:

(i) na odhodnem letališču bomo poskrbeli za vas tako kot v primerih, kadar ima vaš let zamudo. Prevoz po spremenjeni poti bomo zagotovili izključno po lastni presoji; ali

(ii) na transfernem letališču vam bomo ob prvi priložnosti brez doplačila ponudili prevoz po spremenjeni poti na drugem našem letu ali letu drugega prevoznika, na katerem je prost sedež, ali, če se boste strinjali, z drugimi prevoznimi sredstvi. Ponudili vam bomo pomoč in oskrbo, primerni čakalnemu času.

3. Odškodnina za zavrnitev vkrcanja

Če se zaradi prevelikega števila rezervacij ne boste mogli vkrcati na letalo v rednem prometu, vam bomo izplačali odškodnino in zagotovili posebne storitve, kakor jih zahtevajo morebitni veljavni zakoni ali kakor je določeno v naši politiki o odškodnini za zavrnitev vkrcanja. Do odškodnine ste upravičeni, če imate veljavno vozovnico in potrjeno rezervacijo za zadevni let, ki je naveden na vozovnici, če se pravočasno prijavite na let in če imate vse potrebne potovalne dokumente v skladu s temi pogoji prevoza.

Preden bomo kateremu koli potniku zavrnili vkrcanje, bomo pozvali morebitne prostovoljce, da se letu odpovejo v zameno za ugodnosti v skladu s pogoji, o katerih se bodo dogovorili z nami.

Poleg dogovorjenih ugodnosti bomo prostovoljcem ponudili izbiro med povračilom stroškov vozovnice in, kadar je to primerno, povratnim letom ali spremembo poti.

Prostovoljci niso upravičeni do pomoči in oskrbe.

S tem ko potnik pisno sprejme odškodnino za zavrnitev vkrcanja, to pomeni, da so poravnane vse terjatve do nas.

Če se na poziv odzove premalo prostovoljcev, ki bi z odpovedjo svojega leta omogočili vkrcanje ostalim potnikom z rezervacijami, vam lahko zavrnemo vkrcanje proti vaši volji.

Če ste bili zavrnjeni, vam bomo takoj ponudili odškodnino z izplačilom v lokalni valuti v gotovini, z bančnim nakazilom, s čekom ali, če to pisno sprejmete, v obliki drugih storitev. Prav tako lahko izberete med povračilom stroškov vozovnice in, kadar je to primerno, povratnim letom ali spremembo poti. Ponudili vam bomo tudi pomoč in oskrbo.

4. Boljša ali slabša namestitev

Če vas namestimo v višjem razredu potovanja, kakor ga zagotavlja vaša vozovnica, ne bomo zahtevali nobenega doplačila.

Če vas namestimo v nižjem razredu potovanja, kakor ga zagotavlja vaša vozovnica, vam bomo povrnili del plačane prevoznine.

5. Odgovornost v primeru napak

Razen če so storjene namerno ali zaradi hude malomarnosti, ne odgovarjamo za napake na voznih redih ali na drugih objavljenih razporedih, ali za zagotovila, ki ji dajo naši uslužbenci, zastopniki ali predstavniki glede datumov ali ur odhoda ali prihoda ali glede poteka leta.

XI. člen: Povračila

1. Splošno

Prevoznino za vašo vozovnico ali njen neuporabljeni del ob upoštevanju tarifnega predpisa, ki velja za uporabljeno prevoznino, ter vse takse, pristojbine in dajatve, razen pristojbine za rezervacijo, opravljene storitve ali izdajo vozovnice, vam bomo najpozneje v dveh letih po izteku veljavnosti vozovnice povrnili v skladu z našimi pravili o prevoznini ali tarifami, kakor sledi:

a) Razen če v tem členu ni drugače določeno, bomo povračilo izplačali le osebi, ki je navedena na vozovnici, ali osebi, ki je plačala vozovnico, ob predložitvi ustreznih dokazil o plačilu.

b) Če je vozovnico plačala druga oseba in ne potnik, ki je na njej naveden, in vozovnica vsebuje zaznamek o omejenem povračilu, bomo povračilo izplačali le osebi, ki je vozovnico plačala, ali v skladu z njenimi navodili.

c) Razen pri izgubljeni vozovnici ali elektronski vozovnici bomo povračilo izplačali le, če nam najprej vrnete vozovnico in vse neuporabljene kupone za let.

2. Neprostovoljna povračila

Če odpovemo let, če leta ne izvedemo v skladu z voznim redom, če se ne ustavimo v vašem ciljnem kraju potovanja ali kraju postanka ali če zaradi nas zamudite naslednji let, za katerega imate rezervacijo na isti ali vezani vozovnici, vam v sedmih (7) dneh izplačamo povračilo (v gotovini, z nakazilom na kreditno kartico, z bančnim nakazilom ali čekom ali, če to pisno sprejmete, v obliki drugih storitev).

Povračilo je naslednje:

a) če niste uporabili nobenega dela vozovnice, je znesek povračila enak prevoznini in morebitnim taksam, pristojbinam ali dajatvam, ki ste jih plačali;

b) povračilo dela ali delov neuporabljene vozovnice ter dela ali delov že uporabljene vozovnice, če let ne služi več namenu vašega potovanja (in, kadar je to primerno, čim prej povratni let na začetno točko odhoda);

c) če ste uporabili del vozovnice, je znesek povračila enak najmanj razliki med prevoznino, ki ste jo plačali, in prevoznino za uporabljeni prevoz, in največ vrednosti neuporabljenih kuponov;

d) če vas namestimo v nižjem razredu potovanja, kakor ga zagotavlja vaša vozovnica, vam povrnemo zneske v skladu s predpisi Skupnosti.

3. Prostovoljna povračila

Če imate pravico do povračila prevoznine za svojo vozovnico zaradi razlogov, ki niso navedeni v 2.odstavku XI.člena, je povračilo naslednje:

a) če ni uporabljen noben del vozovnice, znesek, ki je enak prevoznini, ki ste jo plačali, zmanjšan za ustrezne manipulativne stroške ali pristojbine za odpoved;

b) če je bil del vozovnice uporabljen, znesek, ki je enak razliki med plačano prevoznino in veljavno prevoznino za potovanje, za katerega je bila vozovnica uporabljena, pri čemer se odštejejo ustrezni manipulativni stroški ali pristojbine za odpoved.

4. Povračilo za izgubljeno vozovnico

a) Če ste izgubili vozovnico ali del vozovnice ali kartico, ki se uporablja za izdajo elektronske vozovnice, vam bomo ob predložitvi primernih dokazov, da ste jo izgubili, in ob plačilu ustreznih upravnih stroškov, izplačali povračilo čim prej po izteku roka veljavnosti vozovnice pod pogojem, da:

(i) izgubljena vozovnica ali njen del nista bila uporabljena, da zanju še ni bilo izplačano povračilo ali nista bila nadomeščena brez ponovnega obračuna prevoznine (razen če so uporaba, povračilo ali nadomestilo tretje osebe ali tretji osebi posledica naše malomarnosti);

(ii) se oseba, ki je prejela povračilo, strinja, da nam bo, če pozneje odkrijemo goljufijo in/ali če izgubljeno vozovnico ali njen del uporabi tretja oseba (razen če je goljufija ali uporaba s strani tretje osebe posledica naše malomarnosti), vrnila znesek izplačanega povračila. V tem primeru vam bomo zaračunali ustrezne manipulativne stroške.

b) Če vozovnico ali del vozovnice izgubimo mi ali naši pooblaščeni zastopniki, smo odgovorni za morebitne izgube.

5. Pravica do zavrnitve povračila prevoznine

a) Izplačilo povračila vam lahko zavrnemo, če zanj zaprosite po izteku veljavnosti vozovnice ali po dveh letih.

b) Izplačilo povračila vam lahko zavrnemo, če ste, potem ko ste prišli v državo, nam ali državnim uradnikom vozovnico predložili kot dokaz, da nameravate državo zapustiti, razen če zadovoljivo dokažete, da imate dovoljenje, da lahko ostanete v državi, ali da boste državo zapustili z drugim letalskim prevoznikom ali z drugim prevoznim sredstvom.

6. Valuta

Za vsa povračila veljajo zakoni, pravila in predpisi ali odredbe države, v kateri je bila vozovnica prvotno kupljena, in države, v kateri se izplačuje povračilo. Ob upoštevanju navedene določbe se povračila običajno izplačajo v valuti, v kateri je bila prevoznina plačana, ali v valuti države, kjer imamo svoj sedež, ali države, v kateri se izplačuje povračilo, pri čemer se uporabi menjalni tečaj, ki velja na datum izplačila povračila. Pridržujemo si pravico do izplačila povračila na enak način, kakor ste vozovnico plačali sami, in v isti ali drugi valuti v skladu z našimi predpisi.

7. Kdo lahko povrne prevoznino

Prostovoljna povračila prevoznine izplačuje le letalski prevoznik, ki je prvotno izdal vozovnico, ali njegovi zastopniki, če so pooblaščeni za to.

8. Povračila pri plačilih s kreditno kartico

Povračila za vozovnice, ki so bile plačane s kreditno kartico, se izplačajo le v obliki dobroimetja na kreditni kartici, ki je bila prvotno uporabljena pri nakupu vozovnice. Znesek, ki ga izplačamo, se v skladu s pravili iz tega člena ravna po znesku in valuti, navedeni na vozovnici. Znesek, ki ga izplačamo na kreditno kartico njenemu lastniku v obliki dobroimetja, se lahko zaradi pretvorbe valut razlikuje od zneska, za katerega je podjetje za poslovanje s kreditnimi karticami bremenilo lastnika kartice za vozovnico. Zaradi teh razlik potnik/lastnik kreditne kartice ni upravičen do zahtevka proti nam.

XII. člen: Obnašanje na letalu

1. Splošno

Če menimo, da bi vaše obnašanje na letalu lahko ogrožalo letalo, osebe ali lastnino na letalu, ali oviralo posadko pri opravljanju dolžnosti, ali če ne upoštevate navodil posadke, med drugim tudi glede kajenja, uživanja alkohola ali mamil, ali če vaše obnašanje povzroča neugodje, težave, škodo ali poškodbe drugim potnikom ali posadki, lahko sprejmemo ukrepe, za katere menimo, da so potrebni, da bi preprečili tako obnašanje, vključno z obvladovanjem s silo.

Vodja zrakoplova ali njegov namestnik ima pooblastilo za zbiranje vaših osebnih podatkov iz vaše osebne izkaznice, potnega lista ali drugega dokumenta s fotografijo, katere lahko posredujemo vladnim ustanovam če menimo, da je to potrebno, ali shranimo za uporabo po najboljši presoji.

Kadar koli vas lahko izkrcamo, vam zavrnemo nadaljnji prevoz in vas tožimo za prekrške, storjene na letalu. Če zaradi vašega obnašanja spremenimo smer leta v nepredviden ciljni kraj, nam morate plačati primerne stroške spremembe smeri.

2. Elektronske naprave

Zaradi varnostnih razlogov lahko na letalu prepovemo ali omejimo uporabo elektronskih naprav, med drugim mobilnih telefonov, prenosnih osebnih računalnikov, prenosnih snemalnih naprav, prenosnih radijskih sprejemnikov, CD-predvajalnikov, elektronskih igric ali oddajnikov, vključno z igračami na daljinsko upravljanje in voki-tokiji. Navedenih naprav ne smete uporabljati, ko vam povemo, da niso dovoljene. Uporaba slušnih aparatov in srčnih spodbujevalnikov je dovoljena.

3. Prepoved kajenja na letih

Na vseh naših letih je kajenje prepovedano, in sicer povsod na letalu.

XIII. člen: Ponudba dodatnih storitev

1.Kadar se pri sklepanju pogodbe o letalskem prevozu dogovorimo tudi za izvajanje dodatnih storitev s ponudniki, ki niso letalski prevoznik, to za vas opravimo izključno kot vaš posrednik. V tem primeru se uporabljajo določila in Splošni pogoji tega ponudnika, ki tudi nosi vso odgovornost v zvezi s svojo storitvijo.

2.Kadar vam skupaj z letalskim prevozom na letih Adrie Airways nudimo tudi cestno povezavo zunanjega ponudnika pod oznako JP, veljajo Splošni pogoji prevoza Adrie Airways.

3.Sklenemo lahko dogovore o sodelovanju z drugimi letalskimi prevozniki, ki opravljajo redne letalske prevoze, na podlagi katerih vsak prevoznik lahko prodaja lete drugega prevoznika. V tem primeru nas in vse ostale prevoznike zavezuje IATA Interline Traffic Agreement-Passenger.

XIV. člen: Administrativne formalnosti

1. Splošno

a) Ustrezne zahteve za vstop v državo, v katero potujete, in za pridobitev vseh potnih listin, vizumov, zdravstvenih spričeval in drugih potovalnih dokumentov, ki jih potrebujete za potovanje, morate preveriti sami. Spoštovati morate vse zakone, predpise in odredbe držav, iz katerih prihajate, v katere vstopate ali prek katerih potujete ali tistih, v katerih ste v tranzitu. Glede tega ne odgovarjamo za podatke, ki jih dajo naši uslužbenci, predstavniki ali zastopniki, ali za podatke, ki vam niso bili dani.

b) Ne odgovarjamo za posledice, ki bi jih imeli, če ne bi pridobili potrebnih dokumentov ali če ne bi upoštevali takih zakonov, predpisov, odredb, zahtev, pravil ali navodil.

2. Potovalni dokumenti

Pred začetkom potovanja nam morate predložiti vse izstopne, vstopne, zdravstvene in druge dokumente, ki jih zahtevajo zakoni, predpisi, odredbe ali druge zahteve v zadevnih državah, in nam dovoliti, da zadržimo izvode ali da vaš potni list ali enakovredni potovalni dokument deponiramo pri članu posadke letala do konca poleta. Pridržujemo si pravico do zavrnitve prevoza, če ne izpolnjujete navedenih zahtev, ali če vaši potovalni dokumenti niso videti v redu.

3. Zavrnitev vstopa

Če vam zavrnejo vstop v državo, morate plačati vse globe, kazni ali dajatve, ki nam jih zaračunajo oblasti zadevne države, ter stroške prevoza nazaj na vaš odhodni kraj ali drugam. Prevoznine za prevoz v kraj, kjer so vam zavrnili vstop, vam ne bomo povrnili.

4. Potnik je odgovoren za kazni, stroške pridržanja itd.

Če moramo plačati kazen ali imamo druge stroške, ker niste upoštevali zakonov, predpisov, odredb ali drugih potovalnih zahtev zadevnih držav, ali ker niste predložili zahtevanih dokumentov, nam morate na zahtevo povrniti vse zneske, ki smo jih plačali ali položili zaradi tega in vse tako povzročene stroške. Ta znesek lahko odštejemo od vrednosti neuporabljenega dela vaše vozovnice oziroma iz vaših sredstev, ki jih imamo. Da bi lahko izpolnili obveznosti iz 3. in 4. odstavka tega člena, imamo poleg drugih sredstev pravico zadržati kateri koli vaš predmet, ki ga imamo.

5. Carinski pregled

Na zahtevo morate biti navzoči, kadar carinski organi ali drugi državni uradniki pregledujejo vašo registrirano ali neregistrirano prtljago. Ne odgovarjamo za izgube ali poškodbe, ki jih utrpite med tako preiskavo ali zato, ker niste bili navzoči.

6. Varnostna preiskava

Državnim uradnikom, letališkim uradnikom, drugim prevoznikom ali nam morate dovoliti, da opravimo varnostne preglede. Če domnevamo, da vam bodo pozneje zavrnili prevoz, vam lahko prav tako zavrnemo prevoz. Prav tako ne odgovarjamo za izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja administrativnih formalnosti, ko smo vas peljali, čeprav bi vam morali prevoz zavrniti.

Zgoraj navedeno ne velja, če bi to storili namerno ali zaradi velike malomarnosti.

XV. člen: Zaporedni prevozniki

Če vaš prevoz izvajamo mi in drugi prevozniki na podlagi ene vozovnice ali vezane vozovnice, prevoz obravnavamo kot en sam prevoz za namene Varšavske konvencije ali Montrealske konvencije.

XVI. člen: Odgovornost za škodo

1. Naše določbe o odgovornosti

Našo odgovornost in odgovornost vsakega prevoznika, ki sodeluje pri izvedbi vašega potovanja, določajo lastni pogoji prevoza in veljavna zakonodaja. Naše določbe o odgovornosti so naslednje:

a) Če tukaj ni navedeno drugače, se za mednarodna potovanja, kakor so opredeljena v Varšavski konvenciji ali Montrealski konvenciji, uporabljajo pravila o odgovornosti iz navedenih konvencij. Kadar se za vaš prevoz z nami uporablja Montrealska konvencija, za našo odgovornost veljajo pravila in omejitve navedene konvencije, kakor je bila spremenjena z Uredbo ES 2027/97.

b) Kadar se za vaš prevoz ne uporabljajo pravila o odgovornosti iz Varšavske konvencije ali Montrealske konvencije, se uporabljajo pravila Adrie Airways, Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL, Uradni list RS, 11.februar 2001) in Zakon o letalstvu (ZLet, Uradni list RS, 14.marec 2001).

(i) Naša odgovornost za škodo se zmanjša, če je škodo povzročila ali je k njej prispevala vaša malomarnost ali drugo nedopustno dejanje ali opustitev, v skladu z veljavno zakonodajo.

(ii) Odgovorni smo samo za škodo, ki nastane med prevozom na letih ali delih letov, za katere je v rubriki za prevoznika na vozovnici za tak let ali del leta navedena naša koda letalskega prevoznika. Če izdamo vozovnico ali prijavimo prtljago za prevoz z drugim prevoznikom, to storimo samo kot posrednik za navedenega drugega prevoznika. Kar zadeva registrirano prtljago, lahko zahtevate odškodnino od prvega ali zadnjega prevoznika.

(iii) Naša odgovornost v nobenem primeru ne presega zneska dokazane odškodnine, ki jo je mogoče izterjati v skladu z Varšavsko konvencijo ali Montrealsko konvencijo.

(iv) Nismo odgovorni za škodo, ki nastane zato, ker smo izpolnjevali veljavne zakone ali državna pravila in predpise ali zato, ker jih vi niste izpolnjevali.

(v) Pogodba o prevozu, skupaj s temi pogoji prevoza in izključitvijo ali omejitvijo odgovornosti, se uporablja za naše pooblaščene zastopnike, uradnike, uslužbence in predstavnike enako kakor za nas. Skupni znesek, ki ga lahko izterjate od nas in od naših pooblaščenih zastopnikov, uslužbencev, predstavnikov in oseb ne sme presegati zneska naše odgovornosti, če obstaja.

(vi)Ti pogoji prevoza v ničemer ne preprečujejo izključitve ali omejitve naše odgovornosti na podlagi Varšavske konvencije, Montrealske konvencije ali veljavne zakonodaje ali odrekajo katerih koli argumentov in dokazov, ki jih imamo na podlagi teh pogojev prevoza in jih lahko uporabimo proti kateremu koli državnemu organu socialne varnosti ali kateri koli osebi, ki je odgovorna za plačilo odškodnine ali ki je plačala odškodnino za smrt, ranitev ali telesno poškodbo potnika, razen če ni izrecno navedeno drugače.

(vii) Noben povzetek glavnih določb o naši odgovornosti, naveden na vaši vozovnici ali v katerem koli drugem dokumentu, ki vam ga izročimo ali vam ga v našem imenu izroči tretja oseba ali ga prejmete kako drugače, se ne more uporabiti kot podlaga za odškodninski zahtevek ali kot sredstvo, s katerimi je mogoče razlagati določbe XVI.člena teh pogojev prevoza, Varšavsko konvencijo ali Montrealsko konvencijo.

2. Odgovornost za smrt, ranitev ali drugo telesno poškodbo

a) Za našo odgovornost za škodo, ki jo v primeru smrti, ranitve ali druge poškodbe utrpi potnik v nesreči, ne velja nobena finančna omejitev, ne glede na to, ali jo določa zakon, konvencija ali pogodba.

b) Nismo odgovorni za škodo, ki presega 113.100 SDR na potnika, kadar lahko dokažemo, da škoda ni nastala zaradi naše malomarnosti ali drugega nedopustnega dejanja ali opustitve ali zaradi malomarnosti ali drugega nedopustnega dejanja ali opustitve naših uslužbencev ali zastopnikov, ali kadar je taka škoda izključno posledica malomarnosti ali drugega nedopustnega dejanja ali opustitve tretje osebe.

c) Če dokažemo, da je škodo povzročil ali k njej prispeval poškodovani ali umrli potnik zaradi svoje malomarnost ali drugega nedopustnega dejanja ali opustitve, smo lahko v celoti ali deloma oproščeni odgovornosti v skladu z veljavno zakonodajo.

d) Brez odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje petnajst (15)dni po ugotovitvi identitete fizične osebe, ki je upravičena do odškodnine, bomo izplačali predplačilo, ki je nujno za kritje njenih takojšnjih materialnih potreb v sorazmerju z nastalo škodo.

e) Brez poseganja v točko d) 2.odstavka XVI.člena predplačilo v primeru smrti ne sme biti manjše od protivrednosti 16.600 SDR na potnika.

f) Predplačilo ne pomeni priznanja odgovornosti in ga je mogoče vračunati v kasnejše zneske, izplačane na podlagi naše odgovornosti.

g) Predplačilo ni vračljivo, razen kadar je škodo povzročila ali k njej prispevala malomarnost ali drugo nedopustno dejanje ali opustitev potnika, na katerega se nanaša plačilo, ali če ta ni isti, osebe, ki terja odškodnino, ali posameznika, iz katerega izhajajo njene pravice, oziroma kadar oseba, ki je prejela predplačilo, ni bila oseba, ki je upravičena do odškodnine.

h) Za bolezni, poškodbe, invalidnost ali smrt, do katerih pride zaradi vašega fizičnega stanja, ali za poslabšanje takega stanja, nismo odgovorni.

3. Odgovornost za poškodbe prtljage

a) Za škodo na neregistrirani prtljagi in drugi lastnini smo odgovorni samo, če dokažete, da je nastala zaradi naše malomarnosti.

b) Razen kakor je določeno v točkah c) in d) 3.odstavka XVI.člena, je naša največja odgovornost omejena na 1131 SDR v protivrednosti v nacionalni valuti na potnika za neregistrirano in registrirano prtljago, kakor je določeno v Montrealski konvenciji.

c) Svoje odgovornosti do zneska iz prejšnje točke ne moremo omejiti, če je škoda posledica našega dejanja ali opustitve, ki smo ga/jo storili z namenom povzročanja škode ali zaradi nepremišljenosti in smo vedeli, da bo zaradi tega verjetno nastala škoda.

d) Kadar veljavna zakonodaja določa, da se za neregistrirano in/ali registrirano prtljago uporabljajo drugačne omejitve odgovornosti, se uporabljajo navedene omejitve.

e) Za škodo, ki jo povzročijo krhki predmeti, med drugim parfumi, tekočine in ostri predmeti, če se med prevozom zlomijo in poškodujejo druge predmete v vaši prtljagi, nismo odgovorni. Potnik, katerega lastnina povzroči škodo prtljagi drugega potnika ali naši lastnini, nam povrne vso izgubo in stroške, ki smo jih imeli zaradi tega.

f) Razen kadar bi bilo to v neskladju z Varšavsko konvencijo ali Montrealsko konvencijo, ne odgovarjamo za nikakršno izgubo, poškodbo ali zamudo pri dostavi krhkega ali pokvarljivega blaga, denarja, nakita, dragih kovin, srebrnine, vrednostnih papirjev, obveznic ali drugih dragocenosti, dokumentov, električne ali elektronske opreme in računalnikov, poslovnih dokumentov, potnih listov in drugih osebnih dokumentov ali predmetov, ki so v vaši registrirani prtljagi v nasprotju z določbami iz 3.odstavka IX.člena, ne glede na to, ali vemo zanje ali ne.

g) Nismo odgovorni za škodo zaradi notranje napake ali kakovosti prtljage ali napake na njej, niti za običajno obrabo vaše prtljage zaradi običajnih razmer zračnega prevoza (točka d) 6.odstavka IX.člena), kar zadeva primernost vaše prtljage za zračni prevoz.

h) Kadar je vrednost vaše prtljage večja od zneska omejitve naše odgovornosti iz točke b) 3.odstavka XVI.člena, bi morali pred potovanjem vrednost svoje prtljage ali kateri koli del vrednosti prtljage, ki presega znesek omejitve naše odgovornosti, v celoti zavarovati.

i) Naša odgovornost je omejena za škodo, ki nastane na predmetih, označenih kot predmeti, za katere velja omejena odgovornost, in sicer z nalepko »oddano z omejeno odgovornostjo« (»Limited Liability Release«).

j) Nismo odgovorni za izgubo ali poškodbo artiklov, ki so privezani ali drugače pritrjeni na drugo registrirano prtljago in niso samostojno spakirani oz. jim ni dodeljen lastni prtljažni listek. 

k) Takoj po pristanku morate prevozniku obvezno prijaviti vso manjkajočo prtljago. Kasnejše prijave morda ne bodo upoštevane.

l)  Takoj po pristanku, oziroma prevzemu prtljage, morate prijaviti vso manjkajočo vsebino prtljage. Kasnejše prijave morda ne bodo upoštevane. 

4. Zahtevki v zvezi s prtljago in obdelava zahtevkov v zvezi s prtljago

a) Vsem odškodninskim zahtevkom v zvezi z zamujeno prtljago je treba priložiti popis vsebine prtljage, ki vsebuje navedbo in opis vsakega zadevnega predmeta, vključno s proizvajalcem in starostjo predmeta, ter dokazilo o nakupu ali potrdilo o lastništvu v zvezi s takimi predmeti. Če nam takega seznama ne predložite v primernem roku (v največ petih (5) dneh potem, ko ste prijavili zamujeno prtljago), ki omogoča učinkovito iskanje prtljage, in če v času iskanja z nami ne sodelujete, lahko v primeru izgube zavrnemo izplačilo vašega zahtevka. Kadar menimo, da je to ustrezno, bomo od vašega zahtevka odšteli določen znesek zaradi upoštevanja amortizacije.

b) Pri odškodninskem zahtevku za škodo na kovčkih, torbah ipd. morate poškodovani kovček, torbo ipd. obdržati in nam ga/jo na zahtevo predložiti, da ga/jo lahko pregledamo ter ocenimo naravo in obseg poškodbe in to, ali je zadevni kovček, torbo ipd. mogoče popraviti.

c) Če želite prejeti povračilo stroškov za nadomestitev posameznega predmeta, ki je del vašega zahtevka za škodo na prtljagi, ali če želite prejeti povračilo stroškov nujnih nakupov v primeru zamujene prtljage, se morate, preden kupite nadomestne predmete, posvetovati z nami, sicer stroški takega nakupa mogoče ne bodo upoštevani pri izračunu odškodnine, ki vam jo bomo izplačali. Ob vložitvi zahtevka morate predložiti dokazilo o nakupu nadomestnih predmetov.

d) Kar zadeva vse odškodninske zahtevke v zvezi z vašo prtljago, nam morate predložiti vse podatke, ki jih zahtevamo, da bi lahko ocenili upravičenost vašega zahtevka in znesek odškodnine.

e) Če tako zahtevamo, morate, preden vam izplačamo odškodnino, podpisati izjavo o resničnosti v zvezi z dejstvi in vrednostjo vašega zahtevka za škodo na prtljagi.

f) Če ne izpolnite ustreznih zahtev iz 4.odstavka XVI.člena, lahko to negativno vpliva na znesek odškodnine, do katere ste upravičeni.

5. Odgovornost za zamude in odpovedi letov

Naša odgovornost za škodo zaradi zamude in odpovedi  letov v zračnem prometu je urejena z Montrealsko konvencijo in Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov.  

Naša odgovornost za povračilo stroškov, povezanih z zamudo ali odpovedjo leta je omejena na povračilo zneskov, ki ste jih upravičeno porabili za nastanitev, prehrano, telekomunikacije in kopenski prevoz od/do letališča med čakanjem na polet, za kar nam predložite ustrezne račune.

XVII. člen: Roki za odškodninske zahtevke in tožbe

1. Prijava zahtevkov

Če registrirano prtljago ob prevzemu sprejmete brez pritožb, je to zadosten dokaz, da je bila prtljaga dostavljena v dobrem stanju in skladno s pogodbo o prevozu, razen če ne dokažete drugače. Če želite vložiti zahtevek ali tožbo zaradi škode na registrirani prtljagi, nas morate obvestiti takoj, ko odkrijete škodo in najpozneje v sedmih (7) dneh po prejemu prtljage. Če želite vložiti zahtevek ali tožbo zaradi zamude registrirane prtljage, nas morate obvestiti v enaindvajsetih (21) dneh od datuma prevzema prtljage. Vsako tako obvestilo mora biti pisno.

Pri podajanju zahtevkov nam morate predložiti vse zahtevane podatke in dokazila, ki nam pomagajo oceniti upravičenost zahtevka. V primeru, da tega ne storite, vaš zahtevek lahko zavrnemo.

2. Zastaranje

Pravico do odškodnine izgubite, če tožbe ne vložite v dveh letih od datuma prihoda v ciljni kraj potovanja ali od datuma, ko bi letalo moralo priti v ciljni kraj potovanja, ali od datuma, ko se je prevoz končal. Način izračuna roka zastaranja je določen z zakoni sodišča, kjer se zadeva obravnava.

XVIII. člen: Sprememba in opustitev

Nihče od naših pooblaščenih zastopnikov, uradnikov, uslužbencev ali predstavnikov ni pooblaščen za spreminjanje ali opustitev določb teh pogojev prevoza.

XIX. člen: Drugi pogoji

Vas in vašo prtljago bomo prevažali tudi v skladu z nekaterimi drugi predpisi in pogoji, ki veljajo za nas ali ki smo jih sprejeli. Taki predpisi in pogoji, ki se občasno spreminjajo, so pomembni. Med drugim zadevajo:

  • prevoz mladoletnikov brez spremstva, nosečnic in bolnikov;
  • invalidne potnike in potnike z zmanjšano mobilnostjo;
  • omejitev mer in teže prtljage;
  • prevoz živali;
  • omejitve uporabe elektronskih naprav in predmetov;
  • uživanje alkoholnih pijač na letalu;
  • vse druge pomembne pogoje.

Predpise in pogoje glede navedenih zadev na zahtevo dobite pri nas.

XX. člen: Naslovi

Naslov vsakega člena teh pogojev prevoza je naveden samo zaradi preglednosti in ni namenjen razlagi besedila.

XXI. člen: Pristojno sodišče

Če na podlagi določb Varšavske konvencije ali Montrealske konvencije ni mogoče določiti pristojnega sodišča, se šteje, da je pristojno sodišče v Ljubljani v Sloveniji.

XXII. člen: Veljavnost

Ti splošni pogoji prevoza (potnikov in prtljage) začnejo veljati 18. decembra 2017 in so dostopni na našem spletnem mestu  v slovenskem in angleškem jeziku.

Z začetkom veljavnosti teh splošnih pogojev prevoza (potnikov in prtljage) prenehajo veljati Splošni pogoji prevoza (potnikov in prtljage) iz leta 2015. Izdaja Splošnih pogojev prevoza (potnikov in prtljage), ki je trenutno objavljena na našem spletnem mestu, je edina veljavna izdaja.

Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik Aerodrom, Slovenija (Adria Airways d.o.o.)