Adria>Informacion>Bagazhet e dëmtuara, të humbura dhe të vonuara

Bagazhet e dëmtuara, të humbura dhe të vonuara

Kush është përgjegjës për bagazhin tim të humbur ose të dëmtuar?

Sipas konventës ndërkombëtare dhe rekomandimeve të IATA, operatori i fundit i fluturimit është përgjegjës për të kryer një gjurmim të bagazhit, duke organizuar dorëzimin dhe duke trajtuar kërkesat nga pasagjerët. 

Bagazhet e vonuara

Nëse bagazhi juaj nuk mbërrin te ju, raportojeni këtë menjëherë te zyra e Bagazheve të humbura ose te Shërbimi i mbërritjes të operatorit të fluturimit me të cilin fluturuat.

Me ndihmën tuaj, personeli i zyrës së Bagazheve të humbura do të plotësojë një formular me të dhënat e bagazhit të vonuar, do të fillojë gjurmimin e bagazhit dhe do t'ju japë të gjitha informacionet e mëtejshme. Mbani shënim numrin e formularit.

Bagazhi që nuk mbërrin te ju fillimisht trajtohet si i vonuar. Në shumicën e rasteve, ne mund ta lokalizojmë atë brenda 24 orëve në një prej aeroporteve përmes të cilave keni udhëtuar. Për një periudhë sa më të shkurtër ndarjeje mes jush dhe bagazhit tuaj, ne e monitorojmë çdo ditë secilën çështje të bagazhit të vonuar. Sapo të marrim bagazhin tuaj, ju njoftojmë menjëherë dhe në të njëjtën kohë organizojmë dorëzimin ose marrjen e tij. 

Keni nevojë për ndihmë?

Bagazhet e vonuara
Ju lutemi kontaktoni me zyrën ku u plotësua formulari i bagazhit të vonuar (për bagazhet që vonohen më pak se pesë ditë) ose kontaktoni:

E: lost.found@adria.si
T: +386 (0) 4 25 94 339 
nga ora 8:30 deri në 22:00

Për të gjurmuar vetë bagazhin e vonuar

Ju mund të kontrolloni vetë informacionin më të fundit rreth bagazhit tuaj të humbur përmes WorldTracer, sistemit botëror të kompjuterizuar të gjurmimit të bagazheve, duke futur numrin tuaj të referencës dhe emrin e dhënë kur u raportua bagazhi i humbur. Gjithashtu mund të na dërgoni një mesazh përmes aplikacionit.

Ne do të bëjmë përpjekjet tona maksimale që ta gjejmë bagazhin tuaj dhe t'jua dorëzojmë atë brenda kohës më të shkurtër të mundshme.

Kërkesat për blerje urgjente

Pasagjerët që mbërrijnë në një destinacion që nuk është vendbanimi i tyre i përhershëm, do të marrin një kontribut për kostot e blerjeve urgjente gjatë pritjes për bagazhet e tyre. 

Për pasagjerët e klasit Economy kontributi është 20 € për çdo 24 orë deri në një maksimum prej 100 €.

Për pasagjerët e klasit Business kontributi është 40 € për çdo 24 orë deri në një maksimum prej 200 €.

Brenda 21 ditëve nga dita kur merrni bagazhin tuaj, ju mund të paraqisni një kërkesë përmes një formulari online.  Kërkesa juaj duhet të shoqërohet me faturat për blerjet zëvendësuese, si karta juaj e imbarkimit dhe etiketat e bagazheve tuaja.

Bagazhet e humbura

Nëse nuk e kemi gjetur bagazhin tuaj brenda 3 ditëve nga raportimi i humbjes së tij, dërgoni një formular të plotësuar të Listës së përmbajtjes së bashku me një kopje të dokumentit tuaj të identitetit në adresën: centralbaggage.tracing@adria.si

A kam të drejtë të marr kompensim për bagazhin e humbur?

Kompensimi bazohet në listën e artikujve të humbur të paraqitur pas tre ditëve nga përpjekja për të gjurmuar bagazhin. Gjatë llogaritjes së kompensimit për bagazhin e humbur, merren në konsideratë vjetërsia dhe vlera e artikujve, së bashku me vërtetimin origjinal të blerjes. Pasi të kenë kaluar 35 ditë, ju mund të paraqisni një kërkesë për kompensim përmes një formulari online.

Ne nuk ofrojmë kompensim për artikujt që nuk pranohen si bagazhe të regjistruara në përputhje me Kushtet e përgjithshme të transportit.

Nëse nuk e gjejmë bagazhin tuaj brenda 35 ditëve, ne e deklarojmë atë të humbur.

Bagazhet e dëmtuara

Dëmtimet në bagazhe duhet të raportohen menjëherë pas marrjes së bagazheve. Nëse e vëreni dëmin më vonë, ne do të pranojmë raportime të dëmtimit vetëm nëse kjo na komunikohet brenda 7 ditëve nga fluturimi.

Pas marrjes së raportit për bagazhin e dëmtuar, ne japim adresat e qendrave të riparimit ku mund ta çoni bagazhin tuaj. 

A kam të drejtë të marr kompensim për bagazhet e dëmtuara?

Ne do t'ju rimbursojmë kostot e riparimit me paraqitjen e një fature. Nëse bagazhi juaj nuk mund të riparohet, ne do t'ju rimbursojmë vlerën e bagazhit të dëmtuar, minus kuotën e zhvlerësimit.

Brenda 7 ditëve nga marrja e bagazhit tuaj, ju mund të paraqisni një kërkesë përmes një formulari online

 Ju duhet të përfshini kartën tuaj të imbarkimit, etiketën e bagazhit dhe faturën e riparimit (ose një deklaratë nga qendra e riparimit se bagazhi nuk mund të riparohet, së bashku me një deklaratë për vjetërsinë dhe vlerën e bagazhit). 

Ne nuk kompensojmë dëmtimet e vogla në bagazh (gërvishtje, njolla etj.).

Artikujt e humbur

Artikujt e gjetur në bordin e avionëve të Adria Airways ruhen në zyrën e Bagazheve të humbura në Aeroportin e Lubjanës për një maksimum prej 3 muajsh.

Nëse zbuloni se ju mungojnë artikuj nga bagazhet e regjistruara, duhet ta raportoni vjedhjen në polici. Menjëherë pas kësaj, denoncojeni vjedhjen pranë zyrës së Bagazheve të humbura. Ne nuk mund të pranojmë përgjegjësi për artikujt e humbur që nuk raportohen menjëherë pas marrjes së bagazhit.

Brenda 7 ditëve, ju mund të paraqisni një kërkesë kompensimi përmes një formulari online.  Ju duhet të përfshini kartën tuaj të imbarkimit, etiketën e bagazhit dhe një kopje të denoncimit në polici.

 

Kërkesat për kompensim i presim përmes një formulari online. Në rrethana të jashtëzakonshme mund të plotësoni gjithashtu një formular kërkese dhe mund të na e dërgoni në adresën Adria Airways, d.o.o., Customer Care, Zg. Brnik 130h, 4210 Zg. Brnik.